No. 420 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

14.10.1852 Charles Beckwith Lohmeyer [+]

Modtagersted

Nørregade, København

Original
Dokumentindhold

H.C. Andersen skriver til Charles Beckwith Lohmeyer, at han fik brev fra Richard Bentley i går aftes og nu vil høre hans råd og mening, inden han svarer. Bentley fortalte i foråret Andersen, at salget af I Sverrig gik godt og opfordrede ham til at udgive en ny bog. Andersen havde imidlertid ikke noget nyt arbejde, men foreslog i stedet Bentley at udgive en samling af forskellige spredte arbejder. Bentley vil gerne udgive bogen, men H.C. Andersen ønsker at drøfte de økonomiske betingelser og fordelingen af honoraret med Lohmeyer, inden han siger ja.


Kjøbenhavn den 14 October 1852.

Kjære Hr Lohmeier!

Fra Boghandler Bentley har jeg iaftes faaet Brev og før jeg igjen besvarer samme, maa jeg høre Deres venskabelige Raad og Mening.
I Foraaret, kort før min Udreise, fik jeg et Brev fra ham hvori han sagde mig, at efter Tidsomstændighederne gik det godt med Afsætningen af ”I Sverrig”, og dette burde opmuntre mig til ny Virksomhed; da havde jeg intet nyt Arbeide, men da jeg senere havde fik et Par utrykte Historier, desuden havde de allerede udkomne, og enkelte spredte ad i Bladene, tænkte jeg, at det kunde tilsammen blive en ret smuk Samling, og De erindrer, at i det sidste Brev, de hjalp mig med, til Bentley, foreslog [jeg] ham denne Historie-Udgave. Jeg sender Dem her hans Brev Svar, det, at han gjerne vil have Bogen og opgiver Tiden; det Hele antager jeg, bliver 8 Ark, jeg taler naturligviis om dansk trykte Ark, saaledes som den danske Udgave af ”I Sverrig”, eller ”Historier”, da den engelske Udgaves Tryk og Format beroer saa ganske paa Hr Bentleys Bestemmelse.
Har De Tid og Lyst og vil gaae ind paa de for mig mueligste Betingelser, derom vilde jeg gjerne vide Besked, og De skal strax faae baade Manuskript og trykte Sager. Men, som Venner maa vi først tale sammen om Sagen og i denne materielle Verden see til at vi hver faaer nogenlunde en billig Fordeelen for vort Arbeide.
Hr Bentley har nu opgivet mig Resultatet af den // den engelske Udgave af ”I Sverrig”, jeg sender Dem dette med, at De kan see ind i det Hele.
Der er solgt over to tredie Dele af hele Oplaget, hvilket jo maa ansees for at være godt, jeg er ogsaa i mit Hjerte overtydet om Hr Bentleys Venskab og Godhed for mig, han har ved alle Leiligheder viist det og jeg har ubegrændset Tillid til ham. Men det saa kaldte gode Resultat af Afsætningen af: I Sverrig er, at naar jeg betaler Dem Deres 10 Rdlr for Arket, jeg som Forfatter erholder i Rest omtrent Halvdelen kun af hvad der bliver Deres Honorar. Det skal glæde mig om De faaer noget bedre ud af det Hele; jeg har vanskeligt ved at læse Bentleys Haand, men jeg troer dog at have forstaaet ham i Hovedsagen. Mit Honorar bliver saaledes reduceret til en saa ringe Baggatel, at jeg er ganske overrasket derved, især da det er fra det rige Engeland og det hedder, at Bogen er gaaet ret godt af. –
Nu er det derfor at jeg vilde vide af Dem, hvorledes vi to skulle stille os med ”Historier”, dersom Bentley tager disse, – som vel er hans Mening – under samme Forhold, som ”I Sverrig”, skulle vi dog hvad denne Udgave angaaer, skulde dele Held og Uheld, som det kan komme, at vi begge lade os nøie med at vinde lige stort Udbytte; thi at jeg ogsaa her skulde være den af os alle tre, Bentley, Dem og jeg, der skal havde det mindste, kan jeg endnu ikke vænne mig til, og er virkeligt ganske overrasket – gid De maa kunde oplyse mig bedre og at vi begge kunne have Lyst til at sende den lille Historiebog, som Julegave til det kjære Engeland.
Lad mig venligst høre et Par Ord fra Dem og // naar De har taget Bestemmelse med den nye Bog, skriver jeg mit Svar til Bentley. De hjælper mig jo dermed.

Venskabeligst
H.C. Andersen.

ST.
Hr Lohmeyer i Kjøbenhavn.

[På konvolutten:]
ST
Hr Beckwith-Lohmeyer.
Nørregade i Stuen
ligefor Krystalgaden
Kjøbenhavn

Sidst opdateret 19.06.2014 Print