u.å. [1816-22]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Christiane Oehlenschläger

Modtager

Louise Hegermann-Lindencrone

Dateringsbegrundelse

Wilhelm Peter Zeuthen og hustruen Bolette Marie Dorothea Bartholin fik tre døtre i hhv.1812, 1815 og 1816. I brevet nævnes ‘Zeuthens og alle deres smaa’, og det antages, at den yngste er født på dette tidspunkt. Idet den ældste næppe kan høre til de ‘smaa’ efter 10-års alderen, sættes den øvre tidsgrænse her.
Efter sigende lejede Oehlenschläger bl.a. værelser på Frederiksberg om sommeren 1818 efter søsterens død, brevet kunne være skrevet dette år.

Regest

Christiane Oehlenschläger takker Louise Hegermann-Lindencrone for indbydelsen, som hun fik ved sin hjemkomst i går aftes fra Frederiksberg, hvor hun havde drukket te med Zeuthens i Oehlenschlägers værelser, inden de rejste til Tølløse. Adam Oehlenschlägers fader skulle have været til middag i dag, men kommer i stedet i morgen, så Adam og datteren Charlotte kan modtage indbydelsen, men hun selv kan ikke komme pga. gigt. Hun beder Louise Hegermann-Lindencrone fortælle Bolette, at hun forgæves har prøvet at skaffe ”De syv Aar” selv fra boghandlerne, men K.L. Rahbek har lovet hende den.

Brev

Kiæreste Frue!

Med den inderligste Taknemlighed for Deres venskabelige Sindelav mod os, modtog ieg Deres hiertelige Indbydelse ved min Hiemkomst iaftes fra Frideriksberg. Jeg har idag allerede tilskrevet min Svigerfader, som pleier at spise hos os af og til, og havde lovet os det idag, ieg bad ham nemlig at komme imorgen, hvorved ieg har forskaffet Oehlenschläger og Lotte den Fornøyelse at kunne modtage Deres Venlighed. Hvad mig angaaer da binder en ublid Skiæbne eller rettere en haardnakket Rheumatisme mig idag, om ikke ved // holdende til Sengen dog til Hiemmet, og Oehl. selv der pleier at være min strængeste Dommer i Anledning af min Indesidden vil idag frikiende mig, thi Tirsdag og Onsdag var ieg meer i Sengen end oppe, dog maatte jeg ifølge en gammel Aftale med Zeuthens og alle Deres Smaae være i Oehls Værelser paa Frideriksberg hvor de drikker The hos os før de [toge?] til Tølløse. Der var stort Spørgsmaal om ieg kunde være med, men ieg vilde nødig giøre Forstyrrelse, hvilket Blæsten alt giorde i Løverdags. Tog altsaa derud, men har ikke sovet i nat, og er en Stakkel idag. Blandt mine kiæreste Foraars sværmerier er ingen mig nærmere end den, at gaae ud ret ofte til // Dem og husvale mig ved Deres og Deres hele Families Elskværdighed; men denne Verdens Pinagtighed lægge saa ofte Hindringer i Vejen for vore bedste Planer, hvorved ieg da mener, min og Vejrets Skrøbelighed. –
Beed Frøken Bolette, at være vis paa at jeg ikke har forglemt at giøre mig Umage for at faae ”de syv Aar” til hende; mine mange Forsøg har hidtil været forgiæves, selv i Boglader, imidlertid har Rahbek lovet mig, den bestemt eengang, om syv Aar? Dog saalænge haaber ieg ikke det skal vare; dog maaske De alt har faaet den. Med den inderligste Hengivenhed og mit uskrømtede Høiagte[lse er] ieg stedse Deres Christiane O[ehl.]

[På konvolutten:]
S:T:
Fru Kammerherinde
Hegermann Lindekrone

Kommentar

Brevet er udateret.

Emneord

Personer

Original

02693
02694
02695

Sidst opdateret 03.01.2017