13.9.1811

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Kamma Rahbek

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

Modtager

Marie Aagaard

Regest

Kamma Rahbek har udsat at besvare Marie Aagaards brev, fordi K.L. Rahbek ville have en bog med sammen med brevet. Hun har derfor ikke tid til at skrive, som hun gerne ville og takke for besøget hos dem. Kamma takker, fordi Marie allerede nu tænker på at invitere dem til næste år.
K.L. Rahbek beder Marie om at skaffe dem 4 favne brænde fra manden på Vintersbølle.

Brev

Bakkehuset d. 13 Sept 1811

Kiæreste Marie,

Jeg har udsat at takke Dig for Dit nydelige Brev efter den Bedres Reise, fordi Egernet vilde have medfølgende Bøger /: hvoraf han beder Dig ikke forsmaae den Dig bestemte Bog, men venskabeligen at unde den en Plads i et af Dine smukke Divanskabe :/ ud til Dig og Holger, og uagtet jeg rigtig nok bestandig har vist [sic], at bemeldte Bedre vilde reise, saa kommer det dog nu saa hovedkuls paa mig, at jeg desværre kun kan styrte nogle Linier sammen, og altsaa langt fra ikke takke dig, som du fortjener, jeg vil ikke sige for al Din Godhed imod os medens vi vare hos Dig, men blot for dette lille, søde Brev. [hul i papiret] de Konges Rygte c: Rygtet o [hul i papiret] mig paa Hiemvejen i Spjellerup [hul i papiret] Mad Bjørn, der var ganske indtaget af ham. Det glæder mig, at han endnu ikke har glemt de Kunster han øvede, mig til saa stor Fornøielse, da jeg var saa lykkelig at see hans runde Øine dagligen, og jeg glæder mig ikke lidet til de langt større Kunster, jeg // kan vente mig af ham, naar [han] bliver en lille Pigmalion og kommer i den dailige grønne Dragt, som jeg nok skal skaffe Dig en Tegning af, om jeg saa skal forlange den af Faderen selv, til hvem jeg nu i Øieblikket skal skrive.
Inderlig Tak, fordi Du allerede tænker paa at ville have os ud til dig næste Aar igien. Du forlanger altsaa ikke den Dispensation, som Mynster ikke vil tilstaae dem, der skulle paa Forsøggaarden, fra, at deres Forsøggaarde ogsaa skulle være Besøggaarde, og dog synes mig, at det er meget tungt at man for at forsøges, nødvendigen ogsaa skal besøges, og hvad der er det Værste – besøges efter Andres, og ikke efter Ens egen Lyst og Tilbøielighed.
Den Dailige har jeg ikke seet endnu, men om hende vil Du have ak fornøden Efterretning af den Bedre. Apropos! jeg glemte to Breve [hul i papiret] den B [hul i papiret] ar Dig, vil Du ikke være saa god [hul i papiret]
Grundtvig har ventelig fortalt [hul i papiret] os ved Faxøe[?] Hils ham meget fra os [og beed ham ] endelig at besøger [sic] os, naar han engang kommer til Byen.
Fra Etatsraadinde Brønsted, eller – uden Spøg – fra den søde Frederikke venter jeg med Glæde en lille nydelig Feldtpost, der skal bringe mig Efterretninger, hvormed // jeg kan glæde Fader Æolus.
Egernet, som vilde have skrevet til Holger, men mangler den fornødne Tid dertil, beder ham igiennem Dig, om han ikke vilde have den godhed at aftale med Manden paa Vintersbølle – hvis Navn jeg har forglemt – at han sender ham 4 Favne Knippelbrænde, som Schultz kan modtage i Khavn.
Undskyld nu, gode Marie! at Du faaer saa slet Svar paa Dit nydelige Brev, og at jeg aldeles ikke kan takke Dig efter Fortjeneste for al Din Godhed imod mig, Egernet og Olsen. Disse tvende Sidste hilse og takke dig tusinde Gange. Anbefael os ogsaa samtlig til de store runde Øines Bevaagenhed, og omfavn den lille Rundøiede, og den søde Frederikke kiærligst fra

Din hengivne
K:M: Rahbek.

Emneord

Personer

Original

03776
03777
03778

Sidst opdateret 12.03.2014