29.3.1866

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Johan Bravo

Modtager

Elisabeth Jerichau Baumann

Regest

Som led i forretningskorrespondancen mellem kunstagent J. Bravo i Rom og Elisabeth Jerichau Baumann sender Bravo her et noget spidst, umiddelbart afsluttende brev til malerinden. Forbindelsen mellem dem blev imidlertid siden genoptaget.
På papirets bagside findes Bravos regnskabsopgørelse.

Brev

Rom den 29de Marts 1866

Fru Jerichau!

Da jeg har bragt i Erfaring, at De har fundet en Anden, som er villig til at besørge Deres Affærer for Dem, og at jeg altsaa, Gud skee Tak, er fritagen herfor, – en Fritagelse, som jeg i flere Aar forgjæves har anmodet om, saa griber jeg heraf Anledningen til at erklære Dem at jeg i Egenskab af Consul paa ingen Maade er forpligtet til at besørge Deres Privat-Anliggender, hvilket De ligeoverfor herværende Landsmænd har tilladt Dem at paastaa.
Ligeledes sender jeg Dem herved Regning tilligemed det Restbeløb af Deres Penge, som jeg nu er Ihændehaver af. Ifølge heraf har jeg indtil nu, efter den sidste Regning, udlagt Scudi 55,25, saaledes at altsaa Restbeholdningen beløber sig til Scudi 82,22, for hvis rigtige Modtagelse jeg udbeder mig Deres Kvittering. – Sluttelig udtrykker jeg for Hr. Professor Jerichau min sande og oprigtige Højagtelse.
J.Bravo verte
// Opgjør. mellem Professor Jerichau og J. Bravo i Rom. 1866

Personer

Original

34986
34981

Sidst opdateret 03.12.2021