u.å. [ca. 1796-98]

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Kamma Rahbek

Afsenderinfo

Kammas mor opholdt sig meget i sit barndomshjem på Strandmøllen hos sin bror, Chr. Drewsen, og brevet er muligvis sendt herfra, idet en Hr. Flohr, som boede på Strandmøllen, nævnes.

Modtager

Knud Lyne Rahbek

Dateringsbegrundelse

Brevet er formentlig skrevet efter parrets forlovelse i 1796 grundet Kammas intime tone. Desuden hilser Kamma fra sin mor, som døde i 1799, hvorfor brevet må være skrevet inden da. Noget tyder i øvrigt på en datering før hun og Knud Rahbek blev gift i 1798, og Kamma flyttede ind i Bakkehuset.

Regest

Kamma skriver til Knud Lyne Rahbek, at da han sidst skar penne til hende, bad han hende skrive til sig snart. Derfor må han ikke undre sig over, at hun skriver, og desuden vil hun gerne bede om forladelse for i aftes. Kamma indser, at hun ofte er modsat af, hvad hun ønsker at være, og anser det for en pligt ikke at give ham anledning til misfornøjelse. Det krænker hende, at hun langt fra fortjener hans godhed imod hende, og hun spørger: hvad må han ikke tænke om hende? Selv om det næppe var et sådant brev, han ønskede, må han tage til takke med det, og hun beder endnu en gang om forladelse.

Brev

Kiære, gode Rahbek!
Du bad mig sidst da du skar Penne til mig, at jeg ville bruge dem, til at skrive til dig med; du bad mig derom med den sædvanlige Mildhed, som saa tydelig sagde mig, at du virkelig ønskede snart at see et pr Ord fra mig; Du maae altsaa ikke undre dig over, min Gode! at jeg i Dag – da jeg har saa megen Lyst dertil – skriver dig til. Desuden ville jeg saa gierne, bede dig om Forladelse for i Aftes. Uagtet jeg er vis paa, at du ikke var vred paa mig, saa følte jeg dog, at du havde Aarsag; og anseer det derfor for ikke for unødvendig at lade dig vide, hvor ondt det giør mig, at jeg saa ofte er anderledes, end jeg burde være.
Jeg er det forunderligste Menneske af Verden; thi uagtet jeg saa tydelig indseer, hvordan jeg burde være, er jeg dog som oftest det modsatte; jeg erkiender det for Pligt, ja for kiær Pligt, aldrig at give dig den mindste Anledning, til Misfornøielse, og dog – kiæreste Rahbek! – har jeg allerede saa ofte maattet bebreide mig dette; og du kan ikke forestille dig, hvor det krænker mig, naar jeg undertiden tænker paa dig og paa din mengen Godhed imod mig, at jeg endnu er saa langt fra at fortiene den; naar jeg mistvivler om nogensinde at blive dig ganske værdig. Ogsaa ængster det mig – gode, velsignede Rahbek! – naar jeg spørger mig selv: hvad du undertiden maae tænke om mig; om jeg ikke maae synes dig lunefuld? I slige Øieblikke, ville jeg blive saare bedrøvet, hvis jeg ikke kiændte, dit ømme, eiegode Hierte; ikke // vidste, hvor mildt du dømmer mig, Ja, kiære, kiære Rahbek! jeg veed, og er saa saare glad derover at du kiender min Villie, og i Tillid til den, tilgiver saa meget.
Men jeg bliver nu vel alvorlig – som jeg da let kan blive – og det var uden Tvivl ikke saadant et Brev, du ønskede men ogsaa det maae du tilgive mig, og være overbeviist om, at naar det kun stod i min Magt, da skulle du faae langt bedre Breve; nu derimod maae du tage til Takke med noget elendigt usammenhængende Tøi. Jeg vil nu holde op mod at vaase meer i Dag, (en anden Gang kommer jeg nok igien) og blot endnu eengang, bede dig af mit inderste Hierte om Forladelse, fordi jeg bedrøvede dig i Gaar; jeg skal love dig at giøre mit Bedste for at vænne mig af, med sligt, og blive saa god en Pige, som det er mig muelig, at blive, og som jeg saa gierne ville være, siden jeg er din. Tusinde Hilsener fra Moder, og Hr Flohr. Lev vel, min kiære, eiegode Rahbek! og elsk altid

Din uforanderlige
K:M:

[På konvolutten:]
Hr Prof: Rahbek
til
Hænde.

Kommentar

Trykt i Nic. Bøgh (udg.): “Bakkehusbreve”, i: Personalhistorisk Tidsskrift, bind 2, København, 1881, 239-40

Andre referencer

Memoirer og Breve udgivne af Julius Clausen m-fl. afs. XXV, Strandmøllen, Optegnelser af Johan Christian Drewsen, Gyldendal 1916

Personer

Original

03729
03730
03731

Sidst opdateret 25.06.2014