16.1.1794

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Anna Louise Heger

Afsendersted

Strandmøllen, Nordsjælland

Modtager

Kamma Rahbek

Modtagersted

København

Regest

Anna Louise Heger fortæller Kamma, at hendes brev har glædet hende meget, og håber, at dette må have samme virkning. Fru Hagen og datter havde lovet at besøge hende, inden hun forlod Strandmøllen, og de kom, netop som hun modtog Kammas brev. De spillede og sang og fortalte, hvor kær Kamma var dem. De bad hende, Christiane og Kamma besøge dem i byen, men Anna Louise Heger frygter, at det ikke bliver til noget. I morgen har hun været der i 14 dage, og da hun ikke har Hans Hegers tilladelse til at blive længere, kommer de nok hjem i begyndelsen af næste uge. Anna Louise Heger blev i øvrigt sat i en forlegenhed, fordi Hagens undrede sig over, at de aldrig så hende i Borups Selskab. I dag har hun og Christiane været ude at sejle og på søndag kommer Langes. I en efterskrift beder hun Kamma lade hende vide, hvad der er Hans Hegers vilje.

Brev

Kiere Datter!

Da mit Sidste Brev har forskaffet dig saamegen glæde, saa vil det være mig usigelig Kiert om dette maatte have samme virkning. Jeg troer at ieg har sagt dig i mit Brev at den gode Frue Hagen og Datter! lofte mig et Besøg inden ieg forlod Strandmøllen, hvad mener du min Bedste Piige! Just som ieg modtog dit Brev, havde ieg den lykke at være i den Fortreffelige Jomfrue Hagens og rare Moders Selskab, og gottede mig ret herligen. Kl: 4 kom de til Strandmøllen de tvende allene, drak en Kop the, og Paserede aftenen hos os til Kl: 10[.] Du kan nok forestille dig hvor behagelig tiiden gik[,] hun Spilte og Sang for os, ikke mesterlig men ieg ved ikke selv, det var dog saare skiønt. ieg bragte hende i gien mange hilsener fra dig min Datter! og ieg modtog fra hende lige saa mange til dig, og ligeledes fra moderen, ieg beskrev hende hvor inderlig Kier hun var dig, og hvor megen Priis du sat paa den lykke at være kient af en saa fortreffelig Piige, men hun blev ganske unselig og ieg forsikkrede hende paa dine Vegne at det var dit Hiertes Sprog. om du nu er fornøyet med hvad ieg har sagt maae du selv hviide. hun igien tog igien, at ieg naar ieg skrev dig til Jeg endelig maatte hilse dig mange gange. moderen og hun paaminte mig atter om at du din Søster og ieg i Vinter ret ofte maatte besøge dem, de aftvang mig løftet, og nu gode Piige! vil det beroe paa dig om det skald opfyldes. – om fiorten dage // tager de med alle til Byen. Søster og ieg giorde næsten løfte paa en Contra Visit igien men ieg frygter for at ieg nok neppe nyder den saa Kiere lykke. du ved i morgen har ieg været her i 14ten Dage og da ieg ikke har din Fader[s] tilladelse lengere saa kommer ieg nok hiem først i ugen, skulde du der i mod kunde faae at hviide om din Fader ikke havde i mod at ieg ennu blev den uge ud saa ønskede ieg det gierne, thi da kunde ieg nok giøre mig haab om en tuur til Nærum og ligeledes til Frimodts, været har i de sidste dage hinddret os fra at giøre slige reiser. en forlegenhed blev ieg sat udi saa vel af Fruen som af Jomfruen, og det var hvorfore de aldrig havde seet mig i Borupselskab og de anmodede mig meget om at ieg dog i Vinter maatte ofte unde dem den fornøyelse at samles med dem, thi sagde Frue Hagen di kan aldrig mangle plads der som har en Søn i Selskabet. jeg ved ikke selv hvad ieg svar men forlegen blev ieg. – Skoene beholder ieg de passer mig temmelig got, og ved bruget tenker ieg at de bliver bedre, tak for uleiligheden. hvad nelligerne angaar saa skal ieg sige I.C. det. – i dag havde ieg en stoer fornøyelse her var en Baad fra Helsingiør og den seilede vi samtligen med enskiøndt det bleste meget saa var vi dog hele Karle alle sammen, Søster ønskede saa meget at ieg maatte blive Søesyg men hun blev bedraget. – nu ved ieg næsten intet meere at fortælle dig dog et nye endnu paa Søndag komme Langs her ud, Søster og Broder bød dem i onsdags til Larsens saa meget om at komme ud at de endelig gav løfte[.] ieg er ret glad derover som du nok kand tænke da ieg holder saa meget af dem og skylder dem saa megen forbindtlighed. Søster ønsker ret at kiende Tante og det er mig saa kiert. – nu maae ieg slutte med hilse[n] fra oncel [,] Tante og i sær fra din Søster hun lenges inderlig efter et her fra gofader du vilde meget glæde hende om du kunde bidrage dertil det forstyrrer vist en deel hendes glæder her ude. – lev nu vel og […?] bestandig

Din
Moder
A L Heger

Strandmøllen d 12 September 94

idag er det lille Emilies Fødselsdag //
saa hastig som muelig maae du berette mig din Faders Villie – ennu har ieg noget at sige dig som vist vil glæde dig og nær havde ieg glæmt det ved bordet, at ieg hos Jomf: Hagen og her havde den godhed at drikke din Skaal dette er dig nok ikke ukiert ikke sandt gode Piige!

[På konvolutten:]
A Mademoiselle
Mad: K:M: Heger
i
Kiøbenhavn

Emneord

Personer

Original

03834
03835
03836
03837

Sidst opdateret 25.06.2014