6.1.1838

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Christian VIII

Afsendersted

Rom (Italien)

Modtager

Valentin Peter Seidelin

Regest

Christian VIII takker V.P. Seidelin for hans nytårshilsen, og sender en hilsen tilbage.

Brev

Kiøbenhavn d 6 Jan 1838

H. Provst Seidelin! De har meget fornøiet mig ved Meddelelsen af gode Tidender fra Deres Embedskreds men først og fremmest takker jeg Dem for de gode Ønsker De har tilsendt mig i Anledning af Aarets Vexel. Jeg gaaer det imøde med Tillid til Gud at han vil skinke sin Velsignelse til hver redelig Bestræbelse […?] sig i den større som i den mindre Kreds. I mit Huus kunde det begynde glædeligere end Tilfældet er, thi min Kone lider siden nogle Uger af et Saar paa Benet /hvis første Aarsag er de […?] Anfald af Rosen som hun plages med/ imidlertid er der god Haab til at dette Onde snart vil være overstaaet, men det vil udentvivl fornødige en Badereise, hvilken jo i andre Henseender kan være saare behagelig og gavnlige. –
Mine gode Ønsker til det nye Aar for Dem og Deres ville De her modtage //At De i afvigte Efteraar skulde friste den […?] at miste Deres gamle værdige Fader og det paa en saa ulykkelig Maade har giort mig meget ondt for Dem og De har ej heller tvivlet om min Deeltagelse –
Det var mig saare kiert for Consistorialraad […?] i Ørsted at Kongen var saa naadig at betænke ham med denne Udmærkelse paa hans Jubelhøitid.
At Haarbys Sogns Skolebygninger nu have naaet Licitationen er meget vundet. Ingen Tvivl altsaa om at de i Sommer blive opførte. De vil vel stundom see ind til dem, saa kommer det nok istand.
Den vakte Aand for […?skole] og Haandgierningsskole Assens glæder mig meget og jeg vil haabe at den virkelig vil bære Frugt. Det er ikke mere end billigt at Communen lettes i Afdragene paa Skolens Gield naar den udretter saa meget for Skolevæsenet. – //
Ved den friere Communalforfatning, som overalt mod […?] med Erkiendtlighed, maa virke til at Borgerne [villigen…?] fremme alle ganvligt [hul i papiret] af [spare?] paa vigtige [Udgiv…?]
Den første Tid [tr…? hul i papiret] lliets Resolution ventes paa de […?indsendte] Forslag [hul i papiret] Regulativ for Assens. Det […?] bliver langt kortere end Udkastet.
Nyligen har Cancelliet […?]Stænder Petitioner […?]om Skolelærernes […?Forbedring]. Et ny Lovforslag skal indarbejdes og man […?] Skolelærerne […?] fri Jord, Offer og Accidencen […?] til enhver […?] Petitionen om Skol[…?] Anmodningens Modification har Cancelliet viist tildeels at være ufornøden – dog vil alle Børn over 10 Aar, af […?] allene de Gaardbrugende erhold Frihed for Skolegang […?]
[…?]
// have Brand Directionen afskaffede og i Anledning af hvilken man har [hul i papiret] deele Directionen i mindre Afdelinger.
Naar De skriver til […?] beder jeg mig mindet med Hilsener, jeg læste med Fornøielse at man finder sig tilfreds i den forandrede Stilling.
Hos Fru Ryberg ville De formelde mine Hilsener Hun vil erfare med Fornøielse at min Søsters Helbred i den senere Tid har ævret ønskeligt.
Jeg henlever Hr Consistorialraad Seidelin Deres

forbundne og velvillige
Christian Frederik

Pr CF er for Tiden i Rom-

Original

02168
02169
02170
02171

Sidst opdateret 10.06.2014