13.3.1806

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Michael Rosing

Modtager

Christiane Oehlenschläger

Regest

Michael Rosing skriver til Christiane Heger, at han gerne vil læse ”Hakon Jarl” for tante Drewsen, men det kan først ske tirsdag.

Brev

Kiøbenh: 13 de Martz 1805 [dvs.1806].

Saalit som ieg føeler, ieg har fortient all den gode og hiertelige Berømmelser, De giver mig for Forelæsningen af Hakon Jarl, saa gierne vilde ieg dog, saa got ieg kand, opfylde Deres Begiering; men paa Løverdag Aften kand ieg ikke komme fra Skolen førend henimod Kl: 8 te og saa er det for sildig; paa Søndag veed ieg med Vished, at Deres Tante ikke kand komme, thi hun er i Sælskab med Brinckes paa Strandmøllen; og paa Mandag spiller ieg. Før Tirsdag kand ieg ikke faae nogen Muelighed at samles, og da, ifald ingen Hindring skulde indtræffe, er ieg gierne til Deres Tieneste, naar De vil tage til Takke med min gode Vilje.

Deres ærbødige og
forbundne
M Rosing

[På konvolutten:]
Til
S:T: Frøken Heger

Kommentar

Trykt i H.A. Paludan, Daniel Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger 1798-1809, IV,1, Kbh. 1947, 163.

Personer

Sidst opdateret 17.11.2015