14.8.1837

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Carsten Hauch

Modtager

H.C. Andersen

Regest

Carsten Hauch skriver til H.C. Andersen, fordi han vil forsøge at tale Andersens sag i København. Hauch skal besøge Ørsted og overkammerherren, men hos den sidste må han vente med at tale Andersens sag, da han selv har en vigtig sag at drøfte med overkammerherren. Hauch vil forsøge at overtale de indflydelsesrige personer til, at Andersen skal have økonomisk støtte, så han kan digte frit uden at skulle tænke over sine økonomiske vanskeligheder. Hos Adam Oehlenschläger har Hauch også talt godt for Andersen og han har præsenteret Andersens nye roman. Hauch opfordrer Andersen til ikke at tabe modet.

Brev

Jeg havde allerede for længe siden sendt Dem et Par Ord til Svar paa Deres Brev, hvis jeg blot havde vidst, hvor det kunde træffe Dem, i Dag fik jeg endelig det Indfald, at man kunde addressere et Brev til Dem til Hr Hanke i Odense, derfor sender jeg nu disse Linier til Dem, uden at være ganske vis paa, om de virkelig naae til Dem. – Det er rimeligt, at jeg snart selv giør en Reise til Khavn, da skal jeg paa det Varmeste tale Deres Sag hos Ørsted, thi paa ham virker det mundtlige Foredrag meest.
Hvad Overkammerherren angaaer, da vil jeg oprigtig sige Dem, at jeg selv nu har en vigtig Sag at afhandle med ham, der længe har været paa Bane, og som jeg ei tør lade falde. De to Ting tør jeg ei komme med paa engang, ellers kunde begge Dele gaae galt. Saasnart den første Gienstand er afgiort, hvilket ei kan vare meer end en 14 Dages Tid, skal jeg skrive eller tale til ham om Deres Ønsker, efter Omstændighederne. – Jeg lover Dem fra nu af bestandig at gribe enhver Leilighed til at omtale Dem til vedkommende saaledes, som De // fortiener. Tro heller ikke, at Tiden kan svække det Indtryk, Deres Fortælling har giort paa mig. Jeg veed med Vished, at De er en sand Digter, og som saadan har De Krav paa at leve sorgfrit for Poesien. I mine Tanker er dette Noget, som skyldes Dem, og det vil jeg forfegte, saalænge jeg lever. Havde jeg Magt, som jeg har Villie, skulde De aldrig komme til at skrive Noget for at fortiene Penge, thi dertil er De meget for god, det erkiender jeg dybt. Til Oehlenschläger har jeg paa det Varmeste anbefalet Deres Roman. Min Kone er nu i Khavn i Oehlenschlägers Huus paa nogle Dage, og hende har jeg igien paalagt at omtale Romanen, saaledes som den bør omtales. Tro mig for Resten, at der aldrig skal mangle Virksomhed fra min Side, for efter saavidt min ringe Indflydelse rækker, at sætte Deres Ønsker igiennem. Lad os for Resten ret ofte tale om denne Sag, og tab ikke Modet! gaaer det ei paa en Vei, vil // det maaskee gaae paa en anden. Folk af Deres Slags hielper en høiere Mag for det meste selv frem.

                                                                                 Deres sande Ven
                                                                                  J C Hauch
Den 14de Aug 1837.

[På konvolutten:]
S:T:
Herr H.C. Andersen
Candidatus Phil.
Lykkesholm
Odense
Andersen til Herr Hank
i Odense

Personer

Original

Fkb20542
Fkb20543
Fkb20544
Fkb20545

Sidst opdateret 23.12.2015