No. 570 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Magdalene Thoresen 20.9.1877 Johanne Luise Heiberg
Original
Dokumentindhold

Magdalene Thoresen skriver til Johanne Luise Heiberg, at hun har været hos Det Kongelige Teaters chef M.E. Fallesen for at tale om rollebesætningen i forbindelse med opsætningen af hendes skuespil Inden Døre. Fallesen vil efter eget skøn antage stykket, men det er teatrets censor Chr. K.F. Molbech imod. Thoresen tilbyder Heiberg at læse stykket, da hun tror, Heiberg vil dele Fallesens mening.


Den 20de September [1877]

Min kjære højtærede Frue!

Jeg var hos Theaterchefen Kammerherre Fallesen efter jeg Tirsdag havde forladt Dem for at konferere Lidt med ham om Rollebesætningen i mit Stykke ”Inden Døre”. Jeg erfarede da, at han af eget Skjøn havde antaget Stykket og at Molbek til en vis Grad var imod det. Efter lidt frem og tilbagetalen tilbød han mig at ville læse Censor[s] Kritik for mig, og jeg hørte da et Par skrevne Siders – jeg kunde fristes til at sige: // filolfisk Vrøvl, hvorved han snakker ud og ind; og jeg forsikkrer Dem ved min Ære, at om det end hist og her strejfer Sandheden lidt, aander det Meste dog en [rettet fra: et] en saadant Mangel paa Oversyn og en saadan Seminarist Tørhed, at jeg kun kan ønske Theateret til Lykke med en Schef, som – med hvad Brist og Mangel han forresten kan have – dog har Evnen til at modtage de hele Indtryk og dømme derefter. Molbeks – Udvikling – eller Indvikling! røbe dog hverken ond Vilje eller Mangel paa Interesse for Arbejdet, // det røbede blot helt igjennem et overordnet Skjøn, som ikke sidder fast i Bagateller, og som for lutter Træer ikke kan se Skoven. Jeg sagde da til Schefen, at jeg vilde lade Dem læse Stykket, og jeg var vis paa, at De delte Mening med ham og ikke med Molbek. Da udbad han sig Lov til at sende Dem Stykket, fordi – som han mente: at Stykket ikke maatte komme ud i Publikum før end efter Opførelsen, og at det derfor var mest passende, at han sendte Dem det. Jeg fik imidlertid en Følelse af, at han gjerne vilde gjøre dette, ja at han derved vilde vise Dem sin Respekt – kort: jeg // svarede, at jeg dertil ikke havde Noget at bemærke, uden at det vilde være mig kjært at høre Deres Dom. – I denne Anledning er det da De modtager denne Epistel, thi jeg vil ikke De maa tænke Dem Andet end hvad der er Sandhed; og saa forresten optage det Hele i en god Mening! –
Jeg haaber snart at se Dem igjen min dyrebare Frue!

Deres taknemligt hengivne
Magdalene Thoresen

Emneord
Magdalene Thoresens forfatterskab
Personer
Johanne Luise Heiberg · Chr. K.F. Molbech · Magdalene Thoresen
Sidst opdateret 19.11.2015 Print