No. 235 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII [+]

Afsendersted

Plöen

28.10.1805 Valentin Peter Seidelin
Original
Dokumentindhold

Christian VIII takker V.P. Seidelin, som underviser prinsens forlovede, for hans beretninger om prinsesse Charlotte Frederikkes helbred og om hendes studier. Derudover roser han Seidelin for hans arbejde som lærer.


Kiere Hr Seidelin! Jeg takker Dem for de Efterretninger De saa ufortrøden har givet mig om den kiere Prindsesses Helbred og om hendes danske Studiers Fremme, min [S…?]enhed som jeg selv skammer mig ved, har ikke i den Henseende været opmuntrende for Dem, men De kinder mig nok til at viide at ikkun mangehaande Beskieftigelser har kunnet opholde mig fra, saa tidt jeg havde ønsket det, at yttre Dem min Tilfredshed med Deres Flid og ivrige Bestræbelser. De danske Breve jeg har seet fra Charlotte har været ret forstaaelige og vel skrevne, vore Søeofficerer have med Fornøielse hørt hende tale vort Modersmaal og særdeles længes jeg efter selv at bedømme hendes Fremgang; for hvilken jeg skylder Dem ret megen Tak. Jeg har det søde Haab om føie Tid at kunne komme derover, min hele Hu staaer dertil. –
De vil nu være kommen efter til Schwerin og Charlotte har lovet mig ret ordentlig at tage Lectionerne // Hun trænger ved de mange Ubehageligheder Hun uundgaaeligen maae have til denne Beskieftigelse og jeg beder Dem at giøre hende dem saa angeneme og adspredende som muelig; den danske Geographie og Historie Statistik samt længere hen Historier af disse Stater maae nødvendig interessere hende og til ydermere Opmuntring og Adspredelse kan De maaskee give den skiønne Litteratur og Dramaturgien et Par Timer til. – Gud bevare Meklenborg og os alle fra Krigens Rædsler [Gu…?] ere trykkende nok.
Hvad hendes Sundhed angaaer som jeg frygter for at have været værre end jeg har troet, da skal jeg bede Dem at meddeele mig ret sanddru Efterretninger, De kan indsee hvor meget paaliggende det er mig. –

Deres bevaagne
Christian Friderich
Prinds […?]

Plöen Slot d 28d Oct 1805

Indlagte Brev til […?rurg] Wittstock har De den Godhed at besørge dog uden at tale derom til nogen.

Personer
Charlotte Frederikke
Sidst opdateret 04.06.2014 Print