No. 378 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII [+]

Afsendersted

København

29.4.1837 Valentin Peter Seidelin
Original
Dokumentindhold

Christian VIII skriver til V.P. Seidelin, at nu da Provst Birch er blevet forflyttet, har biskoppen foreslået Seidelin som stedfortræder. Han fortæller desuden, at han efter en tid præget af sygdom nu er i bedring, og at han ser frem til at mødes i Odense i den kommende måned.


Kiøbenhavn den 29 Apr 1837

Hr. Consistorialraad Sejdelin! Ved Provst Birchs Forflyttelse til Store-Hedinge vil det Provstie De i denne værdige Embedsmands Fraværelse forestod blive at besætte og Biskoppen vil frem for nogen anden foreslaae Dem dertil. Vous avec […?] og jeg kan ikke heller ønske at see nogen anden i denne Post. Jeg har spurgt Biskoppen om Provst Birchs Mening at Provstiet var for stort, for byrdefuldt for en Mand som tillige skulde varetage sit Kald, og burde drage til følge nu da Vacance er indtruffen og […?] mueligen kunde adskilles, men han har svaret mig at De ønskede, naar Embedet overdrages til Dem at modtage det udeelt. Dette vil altsaa blive Indstillingen og jeg ønsker Dem og Embedet forud til Lykke dertil // Min Samtale med Deres Søn som er en vakker ung Mand skaffede mig Deres Brev af 1e i denne Maaned Det er mig kiert at kunne takke Dem for samme –
De spørger yttrer: Den almindelige Bekymring man havde Grund til at nære om Kongens Helbred Siden den Tid ere atten Uger henrundne og Tilstanden har forbedret sig; Hosten er mildere, Appetit og Søvn gode, men Kræfterne, som skal bringe den Syge fra Sygestuen i Luften og til Følelsen af Velbefindende, fattes endnu. Den mildere Luft, som iaar saa seent er kommet os tilgode, men som Maj Maaned maae bringe, vil, maae man haabe, ogsaa bringe den fuldkomne Helbredelse.
Glædelig [oplivende?] er den almindelige Deeltagelse som Kiernen af Folket viser den […?] Konge // Jeg haaber naar ingen Forhindringer indtræffe endnu i løbet af næste Maaned at see Dem i Odense og vil det da være mig kiert at underholde mig med Dem om flere Gienstande som Deres Brev omtaler.
Til den tid venter jeg ogsaa Deres Søns Skiebne med Hensyn til det ansøgte Kald vil være afgiort, som jeg haaber, til bedste for ham –
Min Hilsen beder jeg formeldt til Fa [Ryberg?]. Det vil nok afhænge af hvorledes [Constr.?] Falbe […?] om han kan vedblive som Embedsmand. Jeg veed at han allerede har indbetalt en ikke ubetydelig Sum paa det tilbagestaaende –
Det skal være mig kiert at høre gode Tidender fra Dem og forbliver jeg, min kiere Sejdelin,
Deres

velvilligste
Christian Frederik

Sidst opdateret 10.06.2014 Print