No. 375 af 585
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII [+]

Afsendersted

Sorgenfri

2.6.1840 Fritz Paulsen
Original
Dokumentindhold

Christian VIII forklarer noget vedrørende nogle rejsevogne som Fru Vedel har. Han takker ham desuden for noget han har gjort for ham, og beder ham ytre hans erkendtlighed overfor en ambassadør og en Cardinal.


[ Med anden håndskrift: Nr. 34]

[tilføjet med anden håndskrift: […?] d 10e July 1840]

Hr Oberst Paulsen! I Anledning af et Andragende Fru Vedel Heinen om Hendes Reise Vogn vilde jeg foreløbigen melde Dem, at jeg intet haver imod at denne Vogn sælges til Hendes Fordeel; thi mere end een Vogn bør Hun og Ritmester […?] som følger Hende paa Hiemreisen ej bruge til samme – skulde Hun derimod ønske at anskaffe sig en bedre Reisevogn end nogen af disse lovede Vogne afgive kunde de begge sælges og for […?] en anden Reisevogn kiøbes hvilken jeg ved Hiemkomsten vil overtage mod at godtgiøre Fru Vedel Prisen for hendes i Rom solgte // Endvidere har F. Vedel anmeldt at have udtaget 155 […?] for Hr [Hossted?], som denne havde erklæret gierne at ville betale naar Hun havde Penge dertil. Saasnart denne Gield [erkiendes?] er det min Mening, at De forskudsviis af Reise […?] maae erstatte dette Udlæg til Fru Vedel som fører Prindsessen til Regning, men hvis Betaling henstaaer.
De vil være underrettet om at jeg har bifaldte at De i sin Tid betalte Sarti det ham skyldige mod hans fyldestgiørende Qvittering. –
Jeg har Aarsag til at ansee det for meget heldigt at denne Person fiernedes og jeg har stor Aarsag, // til at rose Deres Bestræbelser for dette Maal, saavel som til at takke den østrigske Ambassadeur Grev [Lützow?] for hans Beredvillighed og store Ulejlighed i saa Henseende, og Cardinal [Lamber…?ini] fordi han villigen bød Haanden til denne [Mesure?]. Naar De finder Lejlighed til at yttre min Erkiendtlighed for disse Herrer skal det være mig kiert ydermere at vise den Paaskiønnelse som Ministeren for De Udenlandske Sager Krabbe Carisius allerede har skrevet for Grev Listov paa mine Vegne –
Jeg glæder mig her at kunne tilføje de bedste Tidender om Deres Svigerfaders […?raad] Thorvaldsens Helbred. //
[tilføjet med anden håndskrift: Christian VIII. fried. König von Dænemark]
De underretter mig vel engang directe om Hr [Hosseds?] Helbredstilstand som kun skal være maadeligt. Mine Hilsener beder jeg at [forvende?]
De vil have erfaret den danske Consuls Udnævnelse i Civita vecchia –
De danske Kunstnere i Rom beder jeg at hilse og at forsikre dem om at de stedse skulle være i min bedste Erindring

velvilligst
Christian R

Sorgenfri d 2 Juni 1840

Sidst opdateret 19.06.2014 Print