No. 169 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Adam Oehlenschläger 10.8 - 22.11
Værktitel

Dagbøger 10.8 – 22.11. 1794

Original

Dag-Bog
for
A:G: Øhlenschläger
Begyndt d 10 August.
Fuldendt d 22 November
1794//

August

#

d 10 – I Dag var det Søndag, jeg gik i Kirke, paa Veien mødte jeg Bernt, som fulgte med mig. Vi bleve Uvenner i Kirken, fordi vi jeg ikke strax kunde gaae med ham. Siden mødte jeg Fridrich og vi gik sammen paa Andebakken.
I Eftermiddag gik jeg ned til Thuesengs. her var Bernt, jeg gav ham et Brev skrevet paa Vers, og vi vare allerede som sædvanlig strax gode Venner igien. Fridrich gik op paa Slottet, og spurgte om vi gik med. Vi svarede at vi skulde komme strax. Imidlertid skiuler han sig for os, og da vi siden spurgte ham Peter hvor Fridrich var, svarede han at han laae og sov, vi gik ind til Frederich men han begegnede os meget groft, og vi lovede at vi vist ikke skulde blive gode Venner den Dag. Derpaa drak jeg Thee. Bernt og jeg gik derpaa ud hørte paa den tyrkiske Musik, og spadserede, nu // sagde han mig Far vel, og jeg gik hiem og spiste. Derpaa læste jeg i Campes Reisebeskrivelse.

#

d 11 – I Dag læste jeg til Examen, som vi i 2den Classe skal have i Morgen. Da jeg havde spiist og drukket Thee gik jeg til Kiøbenhavn for at være der til i Morgen her læste jeg noget over paa Annatomien.

#

d 12 – Var det Examens Dagen, da jeg havde klædet mig paa og det var Tid, gik jeg til Skolen. I Formidags havde vi Geometrie Aretmetik og Astronomie hos Hr Lindrup[,] Historie og Geographie hos Hr Dichman[.] I Eftermiddag havde vi Fransk hos Hr Haslund[,] Tydsk og Physik hos Hr Svendsen og Annatomie hos Hr Saxdorph.
Hr Storm gav mig den Berømmelse at jeg havde staaet mig godt. Foresten naar han undtog Caspersen og Thomsen, vare de andre kuns meget maa-//delige. I Aften da jeg kom hiem til Laasbye’s gik Hr Laasbye og jeg en lille Tour, da vi havde spiist Aftensmad.

#

d 13 – Gik jeg efter at have spiist Froekost ud til Fridrichsberg. I Vesterport mødte jeg Fridrich, jeg bad ham tage noget med til Bernt. Vi ere allerede gode Venner igien. Nu har jeg Ferier i denne Uge. I Eftermiddag gik jeg ned til Thuesengs. Friderich var endnu ikke kommen, endelig kom Peter[,] jeg gik ned i Haven med ham. Han viste mig en Viise, som var om Politiemester Flindt. Endelig kom da Frederik og tilsidst Bernt[.] Nu gik vi alle 3 ud at at plukke Nødder[.] Bernt fik fleest. Bernt fulgte op med mig, hans Fader mar var hos os. En lille Anekdote maa her anmærkes: Min Syster vilde erindre mig at jeg skulde have Chocolade men hun sagde: du skal have Chr: // Jeg bad min Moder om vi maatte gaa paa Andebakken, men hun svarede, at det ikke gik an.
Derpaa gik Bernt og jeg ned til Friderich igien, vi legede adskilligt. Men da jeg havde en Kiæp som jeg havde brækket af og Friderich imod alle mine Bønner brak den i Stykker, pryglede jeg ham dygtig. Derpaa fulgte jeg Bernt hiem. – +

#

d. 14. – I Dag læste jeg først noget i Campes Reisebeskrivelser. Derpaa skrev jeg en Viise af som var om den forrige Politie Mester Flindt.
I Eftermiddags gik jeg lidt i vor Have med min Syster, vi fik Lov at tage os hver en Pære. Derpaa gik min Syster i Skole. Siden skrev jeg Qviterings Sedler for min Fader og han lovede mig 4ß for hver Snees jeg skrev. // Siden gik jeg i Kongens Have, for at faae mig nogen Nødder. Der kom en Mand til mig, som spurgte om jeg vilde gaae med ham til et Træe hvorpaa der var mange. Jeg tog mod Tilbuddet, og fik ogsaa nogle. Siden kunde jeg næppe blive Manden qvit indtil jeg endelig gik fra ham under det Paaskud, at jeg skulde op at drikke Thee. Derpaa gik han til Byen. I Aften gik min Fader Syster og jeg en Tour i Alleen. Da vi kom hiem læste jeg lidt i Wessels samtlige Skrivter, og gik derpaa i Seng. –

#

d 15. – I Dag stod jeg ikke op førend Kl 9, og fik mit Theevand paa Sengen. Jeg læste i Formiddags Kiærlighed uden Strømper. Siden gik jeg en Tour med min Fader til Remissen. I Eftermiddag skrev jeg alle de øvrige Qviterings Sedler for min Fader. I Aften gik jeg ind paa Cammerforerens Contoir hos Peter, jeg blev hentet hiem for at tages Maal til et Par Strøm Skoe. Siden gik jeg over til ham igien. I Aften fik jeg Kartøfler til Aftensmad. //
d 16. I Formiddags læste jeg noget i Wessels Skrifter[,] var i Haven o.s.v. I Eftermiddag var jeg nede til Kammerforerens. Hans Døttre, min Syster jeg og Sophie saa efter Nødder, vi fik kuns faae. Siden gyngede vi. Da Frederig kom hiem blev vi gode Venner igien. Vi besluttede at ligge sammen i Nat for at gaae i Søndermarken i Morgen tilig. Vi bade derfor Vægteren, og at kalde paa os Kl. 4 i Morgen. –

#

d 17 – I Dag stod vi gik Peter Frederich og jeg da Vægteren havde kaldt paa os i Sønnermarken. Der var falden stærk Dug, og vi bleve vaade i Græsset. Som vi stode allerbedst og plukkede kom der en Mand, uden for Sønder-Marken paa Landeveien til Valbye, som gaaer tæt der forbie. Han spurgte og vi ikke vare bange for Knudsen; men vi svarede // at han giorde os intet. Derpaa gik Manden. Vi gik lidt efter da vi havde faaet vore Lommer fulde.
Siden gav jeg min Syster og Kammerforerens Døttre nogle Nødder. Fredrich Peter og jeg gik i Slots-Kirken i Dag. I Eftermiddags var vi til Kapitaine Langes. Her fornøiede vi os ret godt. Vi drak Thee og spiiste der til Aften. Da vi gik derfra, gik vi et Øyeblik ind til Madame Voigt paa Vesterbroe, da min Fader havde noget at tale med hende.
Derpaa gik vi hiem –

#

d 18 – I Dag gik jeg Kl 7 fra Friderichsberg for at være hos Dichmann i Kiøbenhavn Kl 8. I Skolen fik jeg min Caracteer Bog, mine Examens Caracteerer vare følgende:
Fransk |
Annatomie |     udmærket god
Historie /
Geographie /
Geometrie /     meget god
Astronomie /
//

Regning }
Physik }
Tydsk }     meget god.
Skrivning }
Ortographie }
Tegning }
Og desuden den Roes at Skole Commisionen var særdeles fornøiet over denne Fremgang. Siden fik jeg mundtlig Roes af Hr Storm.
I Dag blev jeg skrevet tillige med en heel Deel andre af vores Classe af Hr Lindrup, for at hindre Læsningen, ved uvedkommende Spørgsmaale. Gud veed! hvad jeg giore. I det mindste giorde jeg ikke andet, en da han sagde 6 gange 8, sagde jeg, er 48.
Hr Storm lagde det heller ikke paa Hiærtet.
I Middags gik jeg hen og spiste til Laasbyes.
I Eftermiddags sagde Herr Storm, at Hr Rosenstand ikke saasnart kunde holde Forelæsninger, formedelst hans // Forretninger; imidlertid vilde Hr Storm gaae den danske Grammatik igiennem med os i hans Rosenstands Timer. Han sagde derfor at vi alle skulde tage vore Exerpter med os næste Gang.
Da jeg havde været hos Dichmann gik jeg ud paa Friderichsberg. Jeg gik lidt ned til Thuesengs, og da jeg kom op, gik jeg /: efter at have læst paa min Lexie/ i Seng. –

#

d 19.- Gik jeg til Byen til Dichmann, derpaa i Skolen igien. Vi havde alle vore Excerpter med os og noget af Grammatikken blev igiennemgaaet. Fra Skolen til Dichmann, fra Dichmann hiem. Paa Veien til Friderichsberg var der en Sort, som for at faae Penge, gik og sang og dandsede for Folk. –

#

d 20 – I Dag gik alting godt i Skolen. I Middags var jeg henne at byttede jeg Bøger hos Venninghausen[.] Hr Storm var ikke i Skolen i Eftermiddag[,] Mellerup, læste derfor i hans Time. Jeg var ikke hos Dichmann i Aften. //
I Aften da jeg gik ud paa Fridrichsberg Var der faldet en Koe i en Grøft i Aleen Karle en Karl og nogle andre fik den endelig op. Da jeg havde spiist gik jeg lidt ned til Frederik, derpaa gik jeg op igien. –
d 21 – Var jeg ikke i Skole da det regnede saadan stærkt i Formiddags. I Formiddags skrev jeg Viser i min Vise-Bog. I Eftermiddags gik jeg ned til Kammerforerens.
Fridrich var ikke heller i Skole i Dag. Jeg lagde Broe nede i et Skur til Kammerforerens. Min Syster og Sophie og Juliane hialp mig, siden gik Fredrich, Peter og jeg op paa Cammerforerens Contoir og skrev Viser.
d 22. Gik jeg først til Dichmann siden i Skolen her var intet mærkværdigt. I Middags gik jeg i Skolen til Laasbyes[.] Da jeg vilde gaae hiem i Middags laae der et Lommetørklæde i min Hat. Jeg // lyste det op; men der var ingen som kiændtes derved, jeg lod det derfor ligge i Skolen. Hos Laasbyes læste jeg i Cartouches Bedrifter. I Eftermiddags gik jeg i Skolen. Derfra til Dichmann derpaa hiem.

#

d 23. Var det Løverdags. Der var ingen i Skolen som endnu kiændtes ved Lommetørklædet[.] Jeg hængte det derpaa op paa en Krog i vor Classe til evig Amindelse.
I Eftermiddag sad jeg og Haste og laae os paa med Hovedet paa Bordet og fnissede hos Hr Svendsen. Hr Storm kom ind og spurgte, hvad det var, Hr Svendsen fortalte det. Storm sagde at han burde skrive os. Men da vi bad Hr Svendsen meget lod han det blive. Siden spurgte Hr Storm os om vi vare skrevne. Vi sagde at Hr. Svendsen havde tilgivet os; men Storm sagde det burde ikke være.
Jeg fik + for min Stiil hos Storm i Dag. – //
I Aften spurgte Fridrich, om jeg vilde gaae med til Charlottenlund[,] jeg sagde at jeg vilde spørge min Forældre ad.

#

d. 24. I Dag var det Søndag, jeg gik i Kirken, Provsten vesiterede i Kirken i Dag. I Eftermiddag spurgte jeg min Moder om jeg maatte gaae til Charlottenlund og jeg fik Tilladelse dertil. Jeg gik derpaa med Bernt og Friderick der til. Vi gik Kl, omtr: Kl. 3. Veien var længere for os end vi havde ventet. Vi kom til at kiøre et lille Stykke fra Wibenshuus bag paa en Vogn. I Lundehuuset drak jeg et Glas Øll. Endelig kom vi til Charlottenlund. Vi vilde plukke Nødder, men der var ikke mange. Endelig kom vi til et Træe i hvis Top jeg fik // en god Deel. Derpaa gik vi hiem. Jeg var plaget af en stor Tørst, og jeg kunde ikke faa noget at drikke. Endelig kom vi til et Vandfald ved Lundehuset hvor jeg slukkede min Tørst. Derfra kom vi til at kiøre til Wibenshuus. Nu havde vi en hæslig Vei at gaae, og det begyndte at blive mørkt. Da vi havde gaaet et godt Stykke vei kom Petersens Vogn kiørende. Friderik og jeg kom godt op; men Bernt kunde ikke vi maatte derfor springe ned igien. Endelig kom vi da til Friderichsberg. Vi sagde Bernt Farvel og gik videre. I Haven kom vi til min Fader og jeg fulgte op med ham. Han sagde at jeg nu efter denne Maaneds Udgang skulde holde op at gaa til Dichmann. Da jeg havde spiist gik jeg i Seng. //

#

d 25 – I Dag gik jeg først til Dichmann, siden i Skolen. I Middags skrev jeg Udkast til Stiil. I Eftermiddag skrev jeg min Stiil reen hos Hr Goldbech. Fra Dichmann gik jeg hiem. Min Fader kom hiem fra Storm og Dichmann, og havde talt om, at jeg ikke længer skulde gaae hos Dichmann.
[tilføjet i marginen:] Jeg fik at vide at Storm er blevet Theater Directeur i Dag. NB: Det varede kuns kort. Juni 1795.

#

d 26 – Gik jeg i Morges til Dichmann, jeg gik sildig herfra, hvorfor jeg skyndte mig, dog kom jeg ikke for silde. Da Dichmann havde rettet min Stiil sagde han, at han vilde tale med mig i Skolen.
Da vi kom i Skolen sagde han at han havde hørt, at jeg ikke meere vilde studere, han sagde, at det var formodentlig derfor at han sommetider havde skiændt paa mig; men jeg skulde ikke bryde mig derom, jeg havde et godt Hoved, og kunde blive en duelig Student. Men jeg sagde at jeg ingen Lyst havde dertil. Forsøg endnu denne Maaned! sagde Dichmann. Jeg svarede, at jeg // sandelig ingen Lyst havde. Ja ja det staaer til Dem selv, svarede Dichmann. Siden sagde han at han vilde tale med min Fader paa Søndag derom.
I Eftermiddag fik vi Lov Kl 4, og jeg gik ikke til Dichman; men hiem. Da jeg kom hiem skrev jeg et Vers under Navn af min Afskeeds Sang til Latinen. Siden gik jeg lidt ned til Thuesengs gik op paa Banken[?] med Fridrick og Peter. Kronprindsen og hans Gemalinde sad paa en Bænk. Endelig gik jeg ind og læste paa min Lexie til i Morgen. –

#

d 27 Gik jeg til Dichman i Morges, derfra til Skolen, derfra til Laasbyes, saa i Skolen igien. Fra Dichman gik jeg paa Friderichsberg. Og er i Dag intet mærkværdigt.
[ tilføjet i marginen:Jeg fik et Brev fra Bernt om jeg vilde med i et Skydeselskab]

#

d 27 Det regnede stærkt i Dag, saa jeg ikke kunde komme til Byen. I Formiddags var jeg lidt nede til Thuesengs. I Eftermiddags var // Jeg igien nede til Thuesengs. Frederik, Peter og jeg ginge lidt op paa Fasan Bakken. Peter gik strax, men Frederik og jeg blev og giorde Løier oppe i et Træe. Siden morede vi os med at trække Rønnebær[?] paa Traader. I Aften legede vi Comedie til Thuesengs. –

#

d 28 – Gik jeg til Byen og var hos Dichm og i Skolen. I Eftermiddag regnede det jeg gik fra Skolen til Laasbyes og ikke til Friderichsberg, her skrev jeg noget Annatomie reent.

#

d 29.- Gik Jeg til Dichmann derfra i Skolen. Jeg gik ikke ud paa Friderichsberg i Aften da det tegnede til Regn.

#

d 30. Var jeg hos Dichmann derfra i Skolen[.] Storm er temmelig syg. Jeg fik + for min Stiil i Dag hos Hr Storm. I Aften var jeg for sidste Gang hos Hr Dichman. Derpaa gik jeg paa Fride-//richsberg. Jeg var et Øyeblik nede til Thueseng, og Frederik fulgte mig hiem.

#

d 31. – Var det Søndag. Jeg og Friderich vare hos Bernt i Formidags, vi fik nogle Blommer og Æbler. I Eftermidag kom Bernt op til mig. Han Friderich og Peter ginge op paa Valbye Bakke og legede Høg. Siden kom Magens[,] han sagde at Nørregaard og han havde været hiemme hos mig, men jeg var ikke hiemme. Han legede lidet med og gik derpaa hiem. Kort efter fulgte vi andre hans Exempel. Bernt og jeg ginge lidt fortrydelige fra hinanden fordi jeg havde lagt hans Hat i Sandet. I Aften skrev jeg et Brev til Bernt jeg gav Friderich det til ham; men da jeg var bange at han skulde glemme at tage det med i Morgen tog jeg det fra ham igien, herover blev han vred. Siden var jeg oppe at høre Taffelmusikken. //

September
d- 1- Kom Friderich og hentede mig da vi vilde følges ad i Skolen. Da vi kom ned i Aleen saae vi Peter og Maren /:Kammerforrerens Pige:/. Vi spurgte hvor de skulde hen, og de svarede at de skulde ud paa Elephanten /Orlogs Skibet/ til Andreas, som var Kok paa Skibet men som tilforn havde været Feier her paa Slottet. Vi ønskede at vi kunde gaae med; men vi havde ingen Tilladelse dertil. Endelig besluttede vi at følge med, og tænkte at vore Forældre ikke vilde fortryde derpaa. Da det var en Fornøielse som Friderich kuns en Gang, og jeg aldrig havde seet. Peter og Maren skulde et Ærinde først i Byen. Friderich og jeg gik til Carelsen, som skulde mælde at han ikke kom i Skolen. Vi skulde alle samles paa Hiørnet af Amagertorv og // store Færgestræde. Friderich og jeg kom først, de andre kom ikke[;] vi bleve gandske utaalmodige, endelig kom de.
Vi gik først op til Andreas’s Kone[,] med hende fulgte vi ud paa Tolboden. Her kom Andreas. Elefantens Jolle! raabte Qvarteer Mesteren, den kom, vi sadte os deri, Qvarteer Mesteren peeb i sin Pibe, og vi stødte fra Land. Endelig kom vi til Elefanten. Vi kom til en Trappe[,] her steeg vi af, og kom op paa Dækket. Her saae vi os ret omkring, og fornøiede os den heele Formiddag. Andreas tracterede os med en god Suppe, Steeg og Viin. I Eftermiddag moerede vi os ikke mindre[,] vi steeg i en Baad og lod os gynge i den[.] Andreas viste os derpaa alle Vegne omkring i alle Rummene og Cahytten. Endelig længtes Friderich og jeg da vore Forældre ikke vidste hvor vi vare at komme hiem; men der var ingen Baad[,] dette forøgede vor Bekymring. Endelig kom der en lille Fisker Jolle; men den // var læk, og Fruentimerne turde ikke stige i den, endelig lode de sig overtale dertil. Vi sadte Seil til og det gik hærligt[.] Fruentimmerne vare imidlertid bange[;]da vi kom i Land gav jeg Roerkarlen 4ß i Drikkepenge. Frederich og jeg skyndte os at gaae hiem. Vi bleve lidt uenig paa Veien, fordi jeg gik en Vei som han troede var gal; men vi bleve strax Venner igien. Frederich var meget bekymret da han troede at hans Forældre skulde blive vrede paa ham, jeg derimod ikke. Da vi kom i Haven mødte vi Christine og vore Systre[,] vi fortalte dem vore Tildragelser og de sagde vi havde intet at frygte for. Mine Forældre bleve ei heller vrede. I Aften gik jeg med min Fader ned i Kiøkkenet /: Kongens:/ hvor Capitain Lange var, vi fulgte ham et Stykke ned af Landeveien, og gik derpaa hiem igien.//

#

d 2 – I Dag hentede Frederich mig ikke[,] jeg gik ned til ham; men han var alt gaaet[.] I Skolen intet mærkværdigt. Hr Laasbye var ikke hiemme i Dag. I Aften var Bernt og Friderich ved Vesterport efter Aftale, vi fulgtes ad ud paa Friderichsberg. – + I Aften fik jeg Blommer og Pærer. Siden skrev jeg Stiil. –
d 3 – Frederich hentede mig ikke i Dag thi han kom til at kiøre med en Rust Vogn til Byen. I Skolen gik Alting godt. Hr Laasbye var ikke heller hiemme i Dag. I Eftermiddags gik jeg hen mellem Timerne et Ærinde for Hr Storm og hentede ham en Rulle Claveer Strænge No 4 i en Isenboe. Vi fik Lov Kl 4 i Eftermiddag, da der kom en god Ven fra Landet til Hr Storm. I Aften var jeg hos Kammerforerens. Vi vilde brænde en Nød af fyldt med Krudt, men vi maatte ikke. Siden i Aften saae jeg Fyrværkerie ude paa Bakken. //

#

d- 4- I Morges kom Frederich og hentede mig[,] derpaa gik vi til Kiøbenhavn. Hr Storm er sygere i Dag end han var i Gaar. Hr Linderup skrev i Protocollen at første og anden Classes Elever havde ved hans Ankomst giort en saa uforskammet Støi at han kunde høre det ude paa Gaden. Alarmen kom deraf: Vi i anden Classe gik ind i første[,] dette vilde Eleverne i 1ste Classe ikke have og vilde jage os ud med Stange, Linialer o. s. v. Nu kom der en med en Stang[,] denne vilde vi tage fra ham, heele anden Classe holdt i den ene og første Classe i den anden Ende. Men at Linderup kunde høre det midt ude paa Gaden, troer jeg næppe. Hr Laasbye ei heller hiemme i Dag. I Eftermiddags læste Povl Rasmussen i Hr Storms Time, thi han kunde ikke selv. I Aften kom jeg til Bernt i Friderichsberggaden, da vi stod og saae paa et Malerie hos en Maske-// diser, kom der en Hyre-vogn kiørende paa en Vognmands-Vogn, den sidste kiørte i Rendesteenen, og – væltede.
Ak den stakkels Kone er død, raabte en Stemme /: thi Vognen blev ved at kiøre, en Kone kom under og den:/ men til Lykke kom hun ikke til nogen Skade, uden at hun blev noget snavset. Derpaa gik vi videre. Frederich havde alt været ved Porten, og vi gik ud paa Friderichsberg. Da jeg havde været noget hiemme kom Friderich op til mig, da der ingen var hiemme uden hans ældste Syster, var Tiden blevet ham lang. Han spiste hos os i Aften. Siden fulgte jeg ned med ham, og gik siden hiem. –

#

d 5. – Kom jeg og Friderich til at kiøre ind paa en Rust-Vogn til Byen. Hr Storm er i Dag igien meget syg. Hr Laasbye var ikke heller hiemme til Middag. Bernt, Frid: og jeg Vi fulgtes ikke ad i Aften. Jeg var nede til Thuesengs i Aften. – //

#

d 6 – Gik jeg til Byen med Friderich. Hr Storm var ikke bædere end i Gaar. Vi havde Løier i Hr Dichmans Time, da jeg skrev Aarstal paa Tavlen. Jeg fik Lov at læse et Verbum op i Hr Haslunds Time, han sagde naar jeg læste godt skulde jeg faae UG, derover blev Caspersen og et Par andre misundelig. Da jeg nu var færdig sagde Caspersen at jeg havde 14 Feil og kunde ikke faae Ug naar han læste det skulde der ikke være fleere Feil. Dette sagde Thomson ogsaa[:] jeg blev saa forbitret over denne ellers gode Drengs Misundelse, at jeg gav ham et Ørefigen. Da vi nu havde læst noget sagde Caspersen af Ondskab at Thomsens Næse blødte; men dette maa jeg sige til dennes Berømmelse, at han sagde det var ikke sandt. Hr Haslund blev nu vred og sagde, at hvis Caspersen sagde et Ord endnu skulde han faae Slet. // Imidlertid fik jeg til Trods for mine Misundere Ug hos Hr Haslund. I Eftermiddag var Hr. Storm lidt i vor Classe, Magens var nede i Gaarden og Kl var allerede mange. Hr Storm blev vred og befalede mig at kalde ham op og dette giorde jeg, og Magens fik Skiænd af Hr Storm. En Anekdote. Vi talede om Spøgerie og Varsler hos Hr Svendsen, Magens sagde at han troede de vare til, til Bevis derpaa sagde han, at der var en Jomfrue over i Vestindien, som da hun engang sad og skar Smørrebrød blev trukket i Skiørtet da der dog ingen var i Stuen og kort efter fik de at vide at en Major var død som altid pleiede at trække hende deri. Hr Svendsen sagde: ja det var Skade hun smurte Smørrebrød[,] havde hun skaaeret Fedte-Brød var det ikke skeedt.
I Aften fulgtes Bernt, Fridrich Carelsen og jeg ud paa Friderichsberg.
Jeg var nede til Thuesengs i Aften, hvor Friderich var ret rask i det han fortalte mig sine Bedrifter paa i Krigen mod Enge-// land. Siden skrev jeg noget Stiil til Hr Storm.

#

d 7 – Var det Søndag[,] jeg var i Kirken. Friderich Peter og Bernt var der ogsaa. I Eftermiddag gik jeg ned til Thuesengs her var Bernt og Carlsen. Vi gik i Lysthuset medens Friderich spiste. Bernt tog en stor Steen og kastede den for Løier efter mig, jeg kastede Steenen ind i Lysthuset. Han havde et Æble jeg bad ham om et Stykke[.] Vil du enten have at jeg skal kaste Stenen paa dig og Æble, eller ingen Ting? sagde Bernt. Jeg vil have at du skal give mig Æble og ikke kaste nogen Steen paa mig[;] dette vilde han ikke[;] han kastede Steenen paa mig. Herover blev jeg vred. Tilsidst bød han mig lidt Æble; men jeg vilde intet have, nu tog han Stenen og kaste[de] paa mig og vilde jeg skulde gramse den. Sommetider giorde jeg det men tilsidst blev jeg kiæd deraf af // og kastede Stenen hen[.] Carelsen maatte tage den og saadan sad han og drillede mig. Jeg tog en Pære og sagde at han ikke skulde faae noget, imidlertid bad jeg ham om sin Kniv da jeg dog havde i Sinde at give ham noget men han vilde ikke. Jeg gav Carlsen et Stykke. Bernt sagde han skulde give ham det og han kastede mig det i Øynene, nu blev jeg vred. han fik dygtig Prygl herover blev han vred. Imidlertid kom Frederich[;] vi vilde gaae op paa Valbye Bakke; men Bernt vilde ikke og Carlsen gik bort med ham.
Siden kom den y: Carlsen og Stochfleth med dem Peter og Friderich gik jeg paa Valbye Bakke og legede Høg. B: Stokfleth er en rask Dreng. Siden kom Wickler[,] æ: Carlsen og en anden en som jeg ikke kiænder, vi sloges med Jordklumper for Spøg[;] siden gik vi hiem[;] i Aften hørte jeg paa Taffelmusikken. – //

#

d 8 – Gik jeg med Friderich, Jeg gav Hr Storm min Stiil i Dag han er endnu syg. Vi fulgtes ikke ad i Aften da Hr Saxtorph læste. – NB. I Dag fik jeg at vide at den gamle Ober land Inspecteur Berner døde i Gaar Aftes Kl 8.

#

d. 9 – Fulgte jeg som sædvanlig ind med Friderich til Byen. Hr Storm er endnu syg. Alt gik godt i Skolen. –

#

d 10 – Gik Friderich Peter og jeg ind til Byen sammen, som sædvanlig med Hr Storm. –

#

d 11 – Det samme med Storm. I Aften kom Hr Secretair Sander som her efter vil læse for os. og Han giorde alene Bekiændtskab med os, og for at vide hvor vidt vi var i det Tydske maatte enhver læse et Stykke af en tydsk Bog op for ham, han var meget velfornøiet med mig. –

# //

d 12 – Ligesaa med Storm. I Aften da jeg kom Hiem, var mine Forældre og Syster nede til Berners, jeg gik derned og fik den gl Mand for sidste Gang at see, vi spiste der i Aften. Johan Jørgen var der[;] han lovede mig Viindruer naar jeg i Morgen Kl 9 vilde komme ned ved Konge-Porten.
d. 13 – I Dag fik jeg Lov at blive fra Skolen for at see den gl Berners Liigbegiængelse og høre paa den Liigtale der blev holdt over ham. Jeg gik ned til Konge-Porten efter Aftale, men Johan Jørgen kunde ingen skaffe mig denne Gang. Han og hans Broder var gandske sort de skulde følge deres Grand papa til Jorden. I Eftermiddag gik jeg ind til Byen for at faae min Stiil rettet. jeg fik + for den. I Aften mødte jeg Bernt og Frederich i Alleen og vi fulgtes ad Hiem. –
[i marginen:] Jeg bragte Hr St: en Melon //

#

d 14n Var det Søndag i Form: var jeg noget nede til Friderich, vi fangede Gedehamse. Da jeg vilde gaae hiem fulgte han med, vi legede. jeg tog en Steen, kastede efter ham, den slog ham paa Benet, han gav sig til at skrige og løb hiem, jeg blev bange og gik hiem. I Efterm: kom Bernt op til mig[;] vi vare lidt oppe i vor Have. Hr Hunæus kom op for at hente os til Berners. Her drak vi The. Bernt, Peter og Hans Jørgen Hunæus legede i Gaarden, siden krøb vi over i Haven, Johan Jørgen gav mig nogle Vindruer de vare umodne, og jeg fik nogle Blommer. Peter og Johan Jørgen sloges et Par Gange, Spetacel med Johan Jørgen og en liden Bondedreng Søren, Pigen[?] efter en Dreng ved Navn Henriks Dreier[?], Gynge, stige // op paa Loftet o.s.v. var ellers vores Tidsfordriv. I Aften spiste vi til Berners.

#

d 15n Fulgtes Friderich og jeg ad til Byes. som tilforn med Storm i Dag endte Hr Saxdorph sine Forelæsninger over Annatomien, han vil examinere os. I Aften var Hr Hunæus og Petzholt sal:[?] Berners Søstersøn hos os spiste Aftensmad. De, min Fader, og jeg gik en Tour. Siden talte jeg og min Fader om Himmelens Løb. –

#

d 16 – Friderich kom op og hentede mig, han vilde gaae af Landeveien jeg af Alleen[;] vi samledes igien ved Vesterbroe. Hr Storm er meget syg[,] gid han maatte komme sig. I Hr Haslunds Time, blev Stile rettet. Jeg havde ikke været der i Løverdags og havde ingen Stiil[;] han sagde vi skulde lære et Stykke Fransk uden ad til i Morgen, i Middags var // jeg hos Venninghausen og byttede Bøger. I Aften gik jeg ud paa Friderichsberg.

#

d 17 – Fulgtes Frederich og jeg som sædvanlig ind til Byen. Hr Linderup havde ikke en Bog med i Dag som han havde laant af mig i Gaar. Hr Svendsen havde nær skrevet mig i Physik-Timen, fordi Hr Svendsen troede at jeg giorde Nar af ham, hvilket dog var min mindste Tanke. I Eftermiddag kom Soxxx Rasmussen i Hr Goldbechs Time, for at sige os at vi maatte have Lov Kl 4, jeg gik da min Stiil var rettet til Friderichsberg. Jeg skrev et Brev da jeg kom hiem, til Friderich, da vi vare blevne lidt Uvenner i Morges paa Veien. Derpaa gik jeg ned til ham. Paa Marken saae jeg at Petersens // Folk brød Hør. Da tog nemlig Hørren og lagde den over Ilden derpaa havde de et Redskab med en Knude i, og et langt Stykke Træe som passede i denne Ende, nu lagde de Hørren paa tværs og slog Træet som sad fast paa det andet, paa Hørren. I Aften begyndte jeg efter Aftale mine Forelæsninger over Anatomien hos Peter. Siden var jeg hos Tuesens.

#

d 18 – I Dag kom Friderich og jeg til at kiøre med en Rust-Vogn, jeg giorde Jav paa Vognen, Friderich torde ikke. I Skolen gik alting godt. Hr Storm er endnu slet. I Eftermiddag intet at erindre i Skolen. I Aften var jeg hos Thuesengs, Peter og jeg legede Comedie. –

#

d 19 – Gik jeg og Friderich sammen til Byes. Som sædvanligt med Hr // Storm. Jeg med nogle andre fik Kors[?] af Hr Svendsen i Protocollen i Tydsk. I Middags da jeg kom til Laasbyes havde de faaet 2vende smukke nye Speile. I Aften hentede jeg Peter for at læse Annatomie med med ham. Friderich gik med. Jeg lovede Peter at han med det første skulde faae et Skelet at see, da Reemke har lovet at laane mig et. –

#

d 20 – Jeg fik en Melon 4 Ferskener og en Vindrue Classe med til Hr Storm[,] han var meget fornøiet derom; men befinder sig meget. slet. Jeg med et Par andre fik Roes af Hr Svendsen, for at have udmærket os særdeles i Gramatiken. I Eftermiddag kunde Hr Storm ikke rette Stiilene[;] vi fik Lov K1 4. Derpaa gik jeg med Magens og Reemke og laante hans Skelet. Da jeg kom // hiem, gik jeg ned til Kammerforerens og viste dem det. Friderik og hans Søstre

vare oppe hos os, de fik det at see. Derpaa gik vi ned til Kammerforerens. Vi legede Comedie, det gik rask. Siden læste jeg Annatomie for Friderich og Peter. Jeg laae hos dem i Nat, fordi vi vil gaae i Søndermarken i Morgen og plukke Nødder.
NB: Da vi laae i Aften og havde slukt Lyset, begyndte det at skrave paa Væggen, vi gav os til at lee, endelig blev vi bange, men til sidst raabte det udenfor, og det var Cristine med min Nattrøie. Friderich sagde at han vidste nok det var hende. Dette har jeg sagt i et Nota Bena, da dette egentlig bør henføres til Natten, men dette er kuns en Dagbog. –

#

d 21 – I Morges gik Peter Friderich og jeg i Søndermarken og rystede Nødder ned.
Da jeg vilde til at gaae hiem kunde jeg // ikke faae den med mig, endelig efter megen Nøden kom de. Mine Forældre og Syster vare i Kirken, jeg gik ned til Friderich, vi spillede Kort om Nødder, og jeg tabte alle mine. I Eftermiddag var Bernt hernede. Vi rede paa Væderen. Siden kom Frid: og Peter dertil. Vi byggede et Castel i Parker[?], man maatte gaa ud paa en lang Rende førend man kom dertil. Siden kom der en heel Deel Drenge blandt hvilke en især udmærkede sig med sine Vittigheder, og vi vare færdige at lee vor Mave itue af ham. Siden gik vi ned i Haven, Bernt, Friderich og Carlsen at giøre Nar af mig for ingen Ting, jeg blev vred derover. god[?] igien. Bernt tog Afskeed og gik hiem, siden // Siden hørte jeg lidt paa den anden Musik og siden med Thuesengs paa Taffel-Musikken.

#

d 22 – Friderich og jeg gik til Byen. Hr Storm var ligeledes i Dag syg. I Eftermiddag begyndte Hr Regiments-Feldtskiær Saxtorph sine Forelæsninger over Chymien. Da hans Time var ude, bad han at see mit Exerpt, og det var meget godt. Hr Lector Saxtorph forsatte sin Examen over Annatomien. – Hr Storm fik min Stiil.

#

d 23 – Friderich kom og hentede mig[;] vi bleve Uvenner paa Vejen, og jeg gik fra ham. – Hr Storm er som tilforn syg[.] Ellers intet at mærke i Skolen. I Aften var vi til Thuesengs, Fritz og jeg bleve gode Venner, vi legede Comedie, og spillede siden Hyb om Glas-Perler. –

#

d 24 – Jeg gik alene ind til Byen i Dag. Da Hr Dich¬manns Time var tilende sagde // han: Der er ingen der skriver i min Forelæsning, uden Øhlenschläger, jeg maatte derpaa læse op hvad jeg havde skrevet i Dag, han sagde at det var meget rigtig og ordentlig, og jeg fik UG af ham hvilket er overmaade siældent, hverken jeg eller nogen anden af Classen har endnu nogentid faaet det, da han ellers aldrig giver meere end G.
I Eftermiddag fik vi Lov Kl 4, jeg gik saasnart min Stiil var rettet ud paa Friderichsberg, her hørte jeg Consert, hele Capetet var herude[.] Actrisen Jfr: Bart sang, og en Berliner lod sig høre paa Fløite. Da Conserten var forbi gik vi ned. Sophie, Juliane min Styster[sic] Sophie og jeg spillede Hyb om Glas-Perler. –

#

d 25 I Dag maatte jeg gaae alene ind til Byen // da Friderich alerede var der. Hr Storm er desværre kuns meget slet. I Aften gik jeg ud paa Friderichsberg, jeg var hos Thuesengs vi spillede Hyb. –

#

d 26 – Fulgtes Friderich og jeg ad til Byen, der er ingen Forbedring med Storm. Hr Lector Saxdorph kom ikke at examinere os i Aften, jeg gik, derfor ud paa Friderichsberg Kl 5, og da jeg havde spiist Aftens Mad, gik jeg ned til Thuesengs. –

#

d 27. Var den 25 og 26 fattig paa Mærkværdigheder saa erstatter den 27 begge disses Tab. Jeg skulde været i Skolen i Dag, med da der skulde løbe et Skib af Stabelen fik jeg Lov til at gaa ind til Byen, og see, da jeg aldrig har seet dette tilforn. Jeg gik op til Hr Laasbye, han gik med mig. Saasnart vi vare komne ud paa nye Holm, løb Skibet af under de derpaa værende Matrosers Hurra-Raab , Trompeternes Musik, og Kanonernes Løsen. Derpaa gik Hr Laasbye, og jeg, og en ved // Navn Holm, at see os om.
Først kom vi [til] et Huus hvor der var bygget til Skiærfloden, som var 6 i Antal, men der bliver bygget til 6 endnu. Derpaa saa vi alle Merserne, saa Masterne. Vi saa derpaa al Tagelagen til Orlogs Skibene. Derpaa heele Amunotionen. Vi saa mange Kugler og Kanoner, saa vel af Metal som Jern. Endelig var vi paa den Lyst-Fregat hvilken er meget nydelig. Og nu gik vi hiem.
I Eftermiddag var jeg i Skole. Hr Storm er taget ud paa Friderichs-Hospital.
Hr Spleth rettede vore Stiile. Da det regnede i Aften gik jeg ikke ud paa Friderichsberg men til Laasbye’s. –

#

d 28 – Var det saa daarligt Væir at jeg ikke kunde komme paa Friderichsberg. Jeg gik med Hr Laasbye i Kirke og hørte Professor Hoier +. Til Middag fik vi Risengrød og Gaasesteeg.
I Eftermiddag gik Hr Laasbye til Bredahls[;] det var kiædeligt for mig alene med Madammen. Vi spillede lidt Kort[.] Siden læste jeg lidt. Derpaa gik jeg // hen og kiøbte Pærer paa Skibene. Imidlertid gik jeg en lille Tour. Jeg mødte Henrich Winckler, jeg fulgte ham til Rosenborg Have[,] gik derpaa hiem. I Aften var Gats[?] Børn Rebeka og Peter nede hos os.

#

d 29 – I Dag gik jeg i Skolen, her fik jeg at vide, næppe kan jeg af Sorg skrive det, at Storm er død [tilføjet i marginen:Kl 3 i Morges], den gode Storm, vor Skoles Fader, at at han er død, er ikke meere til. I det jeg skriver dette er jeg meget bedrøvet[,] kort, jeg er saadan til Mode som en Eleve kan være ved at have tabt en elsket Lærer. Alle vare meget bedrøvede. Vi bade om Lov for i Dag, af Hr Dichmann og Linderup for Dichmann fik vi Lov, men dette satte Linderup sig imod. Dette var meget nedrigt giort af Linderup, hvilket vi aldrig glemmer ham. Imidlertid lode vi derfor ikke Modet falde, men Falch gik paa hele Skolens Vegne og bade om Lov hos Nørregaard og – vi fik det. Nørregaard, Magens, Koich, Berg, og Schwartz, som havde besøgt os i Dag, og jeg gik ud for at see Hr Storm, da vi kom til Hospitalet bar de et Liig over Gaarden, Nørregaard sagde: Det er vist Storm. xxx Aa intet! sagde jeg[;] vi mødte en Pige i Gaarden, vi spurgte hvor Storm var. Der bærer de ham sagde hun. Vi gik med Karlen, de bare ham i Liig Stuen. Her saae vi ham. Han var sig fuldkommen lig. Jeg trykkede hans Ha[a]nd og gik. Jeg gik først op til Laasbyes og sagde dem det, derpaa gik jeg paa Friderichsberg. –

#

d 30 – I Dag kom jeg med Friderich til at kiøre ind til Byen[,] i Skolen gik alting til som sædvanligt. I Aften fik jeg at vide at Storm allerede skal begraves i Morgen. Nørregaard, Magens, Kock, Aagesen og Skibsted og jeg sadte hverandre stævne uden Nørrepor paa Børsen, hvor vi samtlige vilde gaae uden Nørreport paa Asistent-Kirkegaarden, hvor han skal begraves. I Aften var jeg til Kammerforerens.

#

October
d 1 – I Dag gik jeg ind til Byen Kl 9 for at see Storm begraves[,] jeg gik hen til Børsen. Mundt kom efter mig, han sagde Nørregaard kom ikke. Vi gik op paa Børsen, der kom //
ingen, vi gik derpaa hen ad Skolen til, Thomsen i 2den Classe kom til os, han vilde ogsaa derud men have sin Fætter med[,] han gik hiem til ham, han var i Skolen, hans Fader sagde naar fleere var borte af Classen maatte han gaae derud, der manglede kuns Mundt og han maatte blive i Skolen. Thomsen i 2den Classe vilde derpaa ikke heller gaae. Mundt og jeg gik da Jürgensen kom til os og vi gik samtlige ud paa Kirkegaarden. Næsten heele vor, og en stor Deel af de andre Classer var her. Denne Kirkegaard er meget smuk, der er mange Inskribsioner og Pyramider. Endelig kom Liget, de gamle og Skolen, som nu vare blevet til noget bare Hr Storm. Mad: Jürgensen tog en Ha[a]ndfuld Blomster kastede ned paa hans Kiste og græd. Jfr: Dresler plandede en Busk Blomster paa hans Grav og græd, jeg græd ogsaa. Der blev sadt et sort Bret over ham, hvorpaa der stod // Edward Storm, men jeg troer, at der med Tiden bliver opreist et Monument over ham, [tilføjet i marginen: (Det blev ved Troen)] derpaa gik jeg til Friderichsberg. I Eftermiddag var Hofbager Henrichsen en gl Ven af Hr Storm hos os, han fortrød paa at hans Søn nu af Skolens ældste Elever ikke fulgte ham, i Eftermiddagsheden, og i Aften var jeg til Thuesengs.

#

d 2 – I Dag gik jeg i Skole. Professor Nørregaard skiændte fordi vi vare gangne ud at see paa Storms Begravelse uden at lade ham vide det. I Middags ryddede jeg mit Skatol op da vi skal flytte paa Onsdag. I Eftermiddag skiændte Rosenstand af samme Aarsag som Nørregaard. Han bekiændtgiorde os ogsaa at vi nu i de Timer sl: Storm læste for os saa[?] og i nogle andre skal vi regne og skrive i. I Aften gik jeg ud paa Friderichsberg og var til Thuesengs – //

#

d 3 – Fulgtes Friderich og jeg ind til Byen. I Dag begyndte Hr Dichman paa den Rusiske Historie, og næsten alle skrev.
I Aften gik jeg ud paa Friderichsberg og var til Thuesengs – -
d 4 – Var jeg ikke i Skole da det havde regnet stærkt i Nat. Jeg var i Søndermarken i Morges tidlig. Friderich og Peter kom op og vilde følges med mig til Byen; men jeg sagde dem at jeg gik ikke med derpaa gik de. Siden var jeg lidt nede til Thuesengs. Men dem gik jeg op paa Slottet uden for Jernporten, for at see Folkene komme hiem fra Maneuvren. Jeg saa Tønder iblandt Ofisererne. I Eftermiddag gik Peter og jeg i Søndermarken og plukkede slog Valdnødder ned. Da jeg kom hiem var jeg meget tørstig, og jeg drak 6 Kopper Thevand. Siden kom Thuesengs yngste Døttre op til os[,] vi spillede Hyb om Perler, jeg tabte alle mine[.] Siden gik jeg ned til Friderich, som var noget studs, formodentlig fordi han ikke havde været med i Søndermarken.

#//

d 5 – I Dag var det Søndag. Jeg gik ned til Friderich og spurgte om han gik ned med til Bernt, han svarede nei. Derpaa gik jeg alene. Vi fornøiede os paa adskillige Maader. Iblandt andet slog vi efter Valdnødder paa Berners Valdnøddetræe. Derpaa kom Friderich, han var studs imod mig og jeg imod ham[;] han tog snart Afskeed fra Bernt men jeg blev +. Endelig da jeg havde været der noget, tog jeg Afskeed med ham, og han lovede at komme op til mig i Eftermiddag. Dette Løfte holdt han ogsaa, han var hele Eftermiddagen oppe hos mig, han flyede mig Friderichs Caracteerbog, og bad mig give ham den, han sagde at han havde ladet den ligge i Skolen; men jeg skulde bilde ham ind at jeg havde fundet den ved Vester-Port. I Aften gik jeg // derfor derned, men han vidste nok at han havde ladet den ligge i Skolen[;] vi bleve gode Venner igien. Jeg tegnede Sophie og Juliane noget for[,] derpaa spillede vi Hyb. –

#

d 6 – Fulgtes Friderich og jeg ind til Byen. I Skolen intet andet mærkværdigt end at vi regnede fra 5 til 6 under Hr Tofte. Det var et meget slet Væir i Aften jeg gik derfor ikke til Friderichsberg, men til Laasbyes.

#

d 7 Lagde Hr Laasbye en Mark ud for mig til min Chymie som var hos Bogbinderen. Derfra gik jeg i Skolen. I Middags flyttede vi noget fra lille Kongens Gade til Borgergaden men vi har hørt feil thi vi meente at vi skulde flytte i Morgen, men Verten ikke[.] Flytningen bliver derfor opsadt til paa Fredag. I Eftermiddag, gik alting godt i Skolen, men jeg gik formedelst // det slette Væir, ei heller i Aften til Friderichsberg, men til Laasbyes.

#

d 8 – I Morges fik vi ikke dansk Historie hos Hr Dichmann fordi de fleeste ikke kunde deres Historie, vi maatte derfor i den øvrige Tid læse over paa den til næste Gang. I Aften skulde Hr Tofte komme Kl 4, men kom ikke, vi satte os dog aligevel ned at skrive i den Time, hvormeget vi skrev kan jeg ikke sige, men jeg selv skrev kuns en megen liden Part. Formedelst det slette Væir gik jeg ikke paa Friderichsberg.

#

d 9 – I Skolen gik alting godt, undtagen at jeg hos Hr Haslund ikke kunde det Fransk som vi skulde lære uden ad, men han brød sig intet derom. I Aften havde jeg i sinde at gaa ud paa Friderichsberg, for ikke at være Laasbyes til Uleilighed da de skal flytte i Morgen, men da jeg kom i Friderichsberg Gaden // betænkte jeg mig og løb tilbage igien. –

#

d 10 – I Morges var alle Mand oppe Kl 5[.] I Dag kom jeg ikke i Skolen da jeg skulde hiælpe at flytte. Jeg flyttede ogsaa dygtig den hele Dag. Engang da jeg havde været henne med noget i vore nye Værelser, glemte jeg at lukke Sahls-Døren, hvorfor Hr Laasbye gav mig en liden Irettesættelse.
I Aften for ikke at være dem til Uleilighed gik jeg ud paa Friderichsberg. Jeg var nede til Thuesengs.

#

d 11 – Kom jeg ikke til Byen, da det havde regnet meget i Nat. Friderich og Peter kom og vilde have mig med men jeg kom ikke. NB: det er artig nok at det var just ligesaadan i Dag 8 Dage. –
Siden gik jeg ned til Thuesengs. I Middags giorde jeg en Protocol til mine Tegne Elever[.] I Eftermiddag tegnede de under mig mig. Siden gik jeg med Peter i Søndermarken. Men det var kuns // kort jeg fik 3 Valdnødder, og Peter ingen. Da vi kom ud kom Friderich til os, jeg delede en af Valdnødderne mellem Friderich og Peter. Siden gik jeg ned med dem, vi tegnede hele Aftenen. – Derpaa gik jeg og min Syster op. –
d 12 – Var det Søndag, Friderich og jeg var hos Bernt i Formiddags. Vi giorde Løier i Loen, jeg blev lidt smudsket[.] Friderich, vilde ikke laane mig sit Lommetørklæde, derfor blev jeg fortrædelig. I Eftermiddag var Bernt hos mig; vi fik Lov til at gaae i Søndermarken, hvorover Bernt blev meget glad, han lovede mig 2 af hver 10 han fik. Vi fik hver en god Deel[;] jeg vilde gaae, Friderich kom til og jeg blev noget endnu, og vi fik ogsaa fleere, Friderich fik kuns // faae, siden vilde Bernt ikke ret til at betale mig sin Tribut, dog gik han tilsidst i sig selv. Da jeg kom hiem, og havde været noget inde, vidste jeg ikke hvor Søndermarks Nøglen var, Bernt, Friderich og jeg skyndte os ud at lede efter den, mig syndtes, at den var inde, vi kunde ikke finde den men i det samme kom Christine og sagde at den var hiemme og glad blev jeg. Bernt og Friderich blev hos mig i Aften og vi spiste Valdnødder. Bernt lovede at vilde høre paa Taffelmusikken, men han løb sin Vei, derover blev jeg vred. Siden hørte jeg paa Musikken.

#

d 13 – I Dag gik Friderich og jeg ind til Kiøbenhavn. I Dag spiste jeg første Gang i de nye Værelser, jeg havde glemt Nøglen til mit Skatol hiemme. I Aften saa vi Experimen-//ter hos Regiments-Feltskiær Saxtorph. Iblandt andet knalede han en Glasperle af. Thomsen i 1. Classe som er bange for Skud gik ud, og vi loe ham ud. I Aften gik jeg paa Friderichsberg. Vi tegnede hos Thuesengs, jeg udelukkede min Syster fra Undervis¬ningen, fordi hun blev arrig. –

#

d 14 – Friderich og jeg fulgtes som sædvanlig ind til Byen. I Skolen intet mærkværdigt. Jeg havde Nøglerne, Blek og Penge /: nemlig den Mark Hr Laasbye laante mig til Bogbinderen med mig[:/]. I Aften da jeg skulde (gaae hiem) laae den Dreng, om hvilken der Søndagen den 21 Sept: er talt[,] han laae og søgte efter en Toeskilling paa Nyegaden, nu Man sagde at han skulde blive til i Morgen. Nei vi leger /: han bandte han ikke ha ha nogen skulde komme førend mig i Morgen og finde dem[:/. Friderich og Peter // var oppe hos os i Aften. Friderich gik fortrædelig hiem, hvorover veed jeg ikke selv. –

#

d 15. Jeg gik alene ind til Byen i Dag. Jeg fik Ug hos Goldbech. I Aften skyndte jeg mig Hiem for at høre paa Conserten[,] den var meget smuk[.] 2 Franskmænd lode sig høre, den ene spillede især ypperlig paa Fiolin.

#

d 16. [overstreget: Fulgtes] Kiørte jeg med Friderich paa en Rustvogn til Byen. Ug hos Goldbech, i Eftermiddag skrev vi under Hr Tofte, jeg burde havt Ug xxx men fik kun MG. I Aften gik jeg ud paa Friderichsberg. Hr Weinschienk[?] var hos os. Da han var gaaet sagde jeg ham et Ærinde jeg i Middags fik af Hr Laasbye angaaende en Favn Brænde og jeg fik et Brev fra min Fader som jeg skal bringe i Morgen til Laasbyes. Ellers fordrev jeg Tiden med at læse i den skindsyge Kones Comedie:

#

d 17 – Gik jeg ind til Byen, i Skolen gik alting som sædvanligt, ellers intet mærkværdigt. –

#

d 18 – Gik jeg igien alene, men kom til at kiøre paa en Rustvogn. I Skolen fik vi Lov i Aften Kl 4 da vi intet havde at bestille i denne Time[.] I Aften var Kammerfourerens xxx hos os. –

#

d 19 – Var det Søndag, da jeg havde klædt mig paa i Morges gik jeg strax hen i Contoiret, og skrev et Brev til Bernt, som jeg sad allerbædst og skrev bankede det paa Døren[,] jeg gik hen for at see hvem det var, og det var: Bernt, Friderich og Peter. Jeg gav Bernt Brevet, ellers er det en stor Siældenhed at see Bernt hos sig om Formiddagen, thi naar man paa denne Tid kommer til // ham er han endnu ikke paaklædt, og saaledes gaaer den Ha? hele Formiddagen[.] Jeg lovede ham at komme i Søndermarken i Eftermiddag. Bernt, Friderich og jeg giorde Jav ved Parken paa Marken aade xxxide. I Eftermiddag kom Bernt til mig[;] vi gik i Søndermarken for at slaae Valdnødder ned[;] jeg var oppe i et Træe men fik ingen der. Siden kom Friderich og Peter. Da vi gik hiem havde Bernt fleest Valdnødder. Bernt og jeg drak The, gik derpaa ud til Musikken som spillede i Dag for sidste Gang[;] her forlod jeg Bernt[;] i Aften hørte jeg Taffel-Musikken. –
[tilføjet i marginen:] Jeg læste Anatomie hos Peter.

#

d 20. Gik jeg ind til Byen, og kommer nu herefter ikke til Friderichsberg uden fra Løverdag Aften til Mandag Morgen, med mindre der ellers skulde forefalde noget. I Eftermiddag begyndte jeg at skrive min // Spanske Historie reen.

#

d 21. Dichmann sagde i Dag at dersom han maatte raade skulde jeg i det mindste i hans Timer være i 1ste Classe.
Vi havde Løier i Hr Rosenstands Time i Aften. –

#

d 22 Vi fik ikke dansk Historie i Dag men maatte læse en Lexie, da Hr Dichmann maatte gaae hiem fordi han havde saa meget at giøre da han vil søge at blive antagen til Lærer hos Søecadetterne. Jeg fik UG hos Hr Tofte i Skrivning

#

d 23. Fik jeg og Aagesen Roes af Hr Svendsen, at have viist megen Færdighed og Acuratesse i den Tydske Stiil. Løier hos Rosenstand

#

d 24. – I Dag gik alting efter Ønske godt i Skolen. I Aften kom Saxtorph ikke[;] vi fik Lov Kl 4, jeg fulgte // ned da det var saa tidlig med Evers af Store Kongens Gade, forlader ham der, dreier om ad Dronningens tver-Gade for at gaae hiem. Her mødte jeg Hr Laasbye han spurgte hvor jeg kom der og jeg fortalte ham det[.] Vi vilde nu begge gaae en Tour, vi gik ud af Amalienborg, ned ad Amalie Gaden, her gik Hr Laasbye et Øyeblik ind paa Companiet[,] imidlertid blev jeg uden for.
Vi gik ud af Castellet, og her besluttede vi at gaae til Friderichsberg hvilket vi ogsaa giorde inden vi kom derud var det halv mørkt[;] vi spiste et Smørrebrød hos mine Forældre. Jeg fik Ebler af min Moder til Mad: Laasbye og mig. Hr Laasbye fik i Comision af min Fader at kiøbe en Salte-Tønde. Derpaa gik vi // igien til Byen, i Aleen løb der mig en Slagter-Karl paa Armen[.] Da vi kom hiem spiste jeg Aftensmad, og læste derpaa i Sir: Launcelot Graeres[?] og hans Venner, Søemandens og Advocatens Tildragelser.

#

d 25. – I Dag begyndte Hr Riber at rette Stile. I Aften gik jeg ud paa Friderichsberg, og var i Aften til Thueseng ikke jeg fik at vide at Sophie og Juliane Thueseng skal inocoleres paa Mandag.

#

d 26. – Søndag. Jeg og Friderich var nede hos Bernt. Han og jeg havde Siou med Friderich, i Eftermiddag var Bernt hos mig, han vilde i Søndermarken; men jeg ikke, han blev vred og blev siddende paa Bakken og vilde ikke gaa ind. Derfor besluttede jeg at gaae i Kirke, da jeg kom ned paa Fri-//derichsberg var der en Mand nede ved Kongeporten, som havde 2 Heste[,] disse rede Drengene paa fra Kongeporten til Slots-Kroen for 2ß. Peter, og Johan Jørgen reed dygtig, men havde deres Fader kommet over dem, havde nok Kiæppen kommet dygtig til at dandse paa deres Ryg. Nu kom Bernt til mig, vi bleve gode Venner igien. Aage, og Iver Kielsen og Dresler kom ogsaa herhen at see lidt paa dem der reed, de gik strax[.] Bernt sagde at han kunde giærne komme til at ride om han vilde bede Karlen at sadle Hestene. Jeg bad ham at giøre det. Da vi kom til Slottet, vilde Bernt ikke gaa ind. Jeg gik ind og drak The[,] kom derpaa ud igien, til Musikken[;] her var Friderichs og Peter hos Bernt og dertil kom den ældste og yngste Carlsen og Stockfleth, nu var // vi tilsinds at gaa til Valbye og lege i Sandgravene; men Peter fulgtes ikke med, da han ikke turde. Vort Selskab bestod nu af B. O. Winckler, F Thueseng, æ: Carlsen, y Carlsen, Stockfleth og A. G. Øhlenschläger[.] Disse i alt 6 Personer vandrede fort. Det vilde være alt for vidtløftig at opregne alle vore Siov, jeg vil aleneste lade det blive derved: I Sandgraverne fyrede vi en liden Tin Canon som hørte Stockfleth til af paa Cap de grand, c: det store Forbierg. Saaledes Navn har vi givet en forhøining af Jord, som adskiller Gravene. Vi gik ud paa en anden Høi og legede Høg, Bernt trykkede mig engang mod Jorden, jeg blev vred og gik og besluttede at naare dem, lagde mig derfor ned at skrige. Stockfleth troede at vi virkelig var kommet til noget. Derpaa gik vi hver til sit.
Siden var jeg til Thuesengs, hvor vi legede Harleqvin, og endelig var Friderich, Peter og jeg oppe at høre Taffel Musikken. –
d 27 – Kom Thueseng og jeg til at kiøre til Byen paa en Rustvogn. Vi giorde mange Jav hos Hr Møller og vare vrede fordi Kierulf forleden blev skrevet af ham fordi han ikke havde Blyandt. Vi giorde følgende lille Vers over ham: Nous Tout les enemis, de lui. I Aften fik jeg Roes af Hr Tofte saaledes lydende. Øhlenschläger og Skibsted fortienner, skiønt ikke UG dog megen Roes. thi Aagesen fik Ug. Jeg var med Haste og Nørregaard hos Italieneren. Haste giorde Uendelige Siov med en Svend der.
[tilføjet i marginen:] Ug hos Møller

#

d 28 – I Dag fik jeg og Aagesen Roes i den tydske Ortographie saaledes lydende: Øhlenschläger og Aagesen fortienner særdeles Roes, for deres // Færdighed og Nøiagtighed i den tydske Ortograpie. I Aften kom Rosenstand ikke strax[;] vi maatte derpaa gaa op i Klassen. Steinman og jeg for ikke at giøre Jav giættede af Historien. Men alle snakkede i Munden paa hinanden, dette giorde temmelig Støi, nu kom han og blev vred over Alarmen[;] han spurgte i Sahlen hvem det var som giorde Alarm. Nogle sagde at Steinmand og jeg havde leget Giættelegen. Han sagde det klæde kiønt for saadan en stor Herre og sagde han vilde kiøbe Pebernødder til os. Jeg græd herover. Siden spurgte [han] om der var ingen der havde giort Støi, enhver sagde: Nei. Han skrev derpaa saa omtrent, at da han // var kommet U m [?] for sildig giorde 2den Classe Støi, hvilket de dog nægtede som han ikke havde ventet. Hr Sander gav 2den Classe den Vise: Morgen Morgen nur nicht heute. Af Wolfs [?] Læsebog. –

#

d 29 – I Morges havde jeg Løier med Hr Laasbye førend jeg gik i Skole da han jagede mig ud af Sengen. I Eftermiddag fik jeg Ug hos Hr Goldbech, og Ug hos Toft.

#

d 30 – Jeg maatte sætte[?] mig fra Nørregaard i Hr Haslunds Time da vi giorde Jav. Siden hos Møller giorde de fleste Jav. Jeg fik Ug hos ham. Da vi gik hiem, gik Haste Thomsen, Nørregaard op til Italieneren jeg fulgte med, da vi kom derop vilde ingen kiøbe men løb deres Vei, jeg kiøbte for Skam skyld // for 1ß. I Eftermiddag kom Rosenstand han var ikke meere vred. –

#

d 31 – I Dag fik jeg Roes af Hr Svendsen for at have viist megen Nøiagtighed i den Tydske Stiil extempor. I Dag var det sidste Dag Nørregaard er i Skolen. Da han ¬herefter er ude af Skolen og jeg øverst i Classen. Vi havde Jav hos Saxtorph med Luft-Pistolen, der skulde
Klædekræmmer Thomsen have været[.] Nørregaard fik en Afskeeds Sang fra mig. I Aften kunde 1ste Classe ikke deres store Tabel, hvorfor Toft skrev i Protocollen: Det lader ikke til at 1ste Classe agter synderlig hvad jeg paalægger dem at lære. – //

#

November
d 1 – Der var intet mærkværdigt i Skolen i Dag. I Aften fulgtes jeg med Evers og Nørregaard /: som herefter kommer at høre paa Forelæsningerne. Evers gik ind til en Urtekræmmer og kiøbte et Ark Rojal Papir, og Rosiner. Jeg gik derpaa i Selskab med Evers hiem til Laasbye, thi da det havde xxxgert gik jeg ei paa Friderichsberg. Vi fik en nye Pige i Aften som heder Anna. I Aften var Hr Wolf her, han fortalte at min Moder er syg.

#

d 2 – Søndag. I Dag gik jeg ud paa Friderichsberg, min Moder er meget syg, hun har havt Blodstyrtning, men jeg haaber at hun med Guds Hiælp kommer sig igien. Man siger at det var godt at hun fik Blodstyrtning. I Eftermiddag gik jeg ned paa Friderichsberg for at hente Bernt han var der ikke, da jeg kom til Thuesengs var han her. vi havde alle Slags Jav. Siden vi ved[?] Pavliollen i Haven og legede[.] Hver havde sine Værelser med Nøgler til, men da vi skulde gaae, havde // S. Thueseng og jeg ladet Nøglerne ligge i et værelse hvorfor Hr Thueseng blev vred. – I Aften giorde jeg en Hæver men den var ikke god, vi fik Nødder og Æbler, i Aften hørte jeg Taffelmusikken. –

#

d 3 – Min Moder befandt sig gandske godt i Dag. Jeg kom ikke i Skole i Dag, deels fordi det har regnet i Nat, deel[s] fordi min Moder giærne vilde have at jeg skulde blive hiemme. I Formiddags giorde jeg mig en Stiilebog. Sophie og jeg skrev Ortographie, o.s.v. I Eftermiddag skrev jeg Stiil til Hr Riber. I Aften var Hr Petersen Capitain Lange og Kone, og Hr Winckler oppe at see til min Moder. Petersen talede ikke med hende; men Hr Winckler og Lange lidt. //
Jeg kunde kiørt ind til Byen med Langes men jeg vilde ikke. –

#

d 4 – I Dag gik jeg ind til Byen. Jeg fik Roes af Hr Svendsen, og Ug hos Goldbech. I Aften læste jeg i Clevelan.

#

d 5 – I Formiddag intet at mærke. Da jeg i Eftermiddag kom i Skole havde Magens i 2 og Lundbye i 3die Classe haandes[?], da jeg nu vilde gaa ind i 3 Classe for at tale med Gertner holdt de paa Døren. Nu kom Goldbeck og Krog. Da Krog nu vilde i 3 Classe holdt de paa Døren. Krog skiød Døren op. Sved hvor vankede Sundedav[?] paa Lundbye og fleere. Jeg skyndte mig ind i 2 Classe[.] Nu skiændte Goldbeck paa mig[;] jeg vilde svare men maatte ikke. Nu blev jeg vred og talte ikke et Ord til ham heele Timen igiennem. Imidlertid fik jeg dog Ug. Aligevel min Skrivt stod udmærket godt // fik jeg dog ikke denne Caracteer hos Toft. –

#

d 6. Jeg fik i Dag Befalning af Dichmann at ingen kiggede i Bogen, dermed var ingen tilfreds men jeg kunde ikke derfor, thi Dichman sagde at jeg skulde faa slet Caracteer, dersom jeg lod nogen kigge. I Middags byttede jeg Bøger hos Venninghausen, og fik 2 andre Deele af Cleveland. I Formiddags fik jeg Ug hos Møller og Eftermiddag Ug hos Toft.

#

d 7 – Var ieg ikke i Skole da jeg havde megen Hoste. Der blev et lille Barn begravet i Dag hvilke boe her lige over for i Borgergaden. Hr Laasbye var ikke hiemme i Aften. Anes Fader var her, jeg læste i Clevelan.

#

d 8. – Var jeg i Skole, jeg fik at vide at Dichmann er bleven Lærer hos Cadetterne. Han gik hiem før Tiden i Dag[,] // vi maatte sætte os ind hos Hr Svendsen hvor vi havde mange Kiis. I Eftermiddag, blev jeg Uvenner med de fleeste af Classen, af den Aarsag, Svendsen fortalte os noget og der var næsten ikke en som hørte derpaa, dette sagde jeg til Svendsen. Magens og jeg sloges, men han havde næsten alle de andre paa sin Side, alligevel fik han ligesaa meget som jeg. –
I Aften blev Stilene rettede hos Hr Riber. J[eg] gik ikke ud til Friderichsberg i Aften da jeg havde megen Hoste, og det var slet Væir. Jeg maatte kaste op i Aften. Jeg skrev Chymie Spansk Hist: reen –

#

d 9 – Søndag. I Fo[r]middags skrev jeg Spansk Hist. reen. Vi mødte Bernt i Porten, hans Syst: har Barn i Kirke i Dag. I Eftermidd. gik Hr Laasbye og jeg ud til Friderichsberg. Jeg gik lidt ned til Friderig som er syg[.] S[t]ochfleth var der[,] han havde Krudt, han og jeg løb op paa Valbye-Bakke, og fyrede lidt da Stochfleth havde Krudt, han havde en lille Kanon ladt; men den vilde ikke gaae af, vi giorde Huller i Sanden, fyldede dem med // Krudt, derpaa toge vi et Stykke Svamp, tæn[d]te det an i den ene Ende og lagde det over Krudtet dog saaledes, at Krudet ikke blev tændt, før Svampen var brændt et Stykke, naar vi havde giort dette gik vi derfra, og et Par Minutter derefter gik det af. Stokfleth var altid bange, han sagde: Kommer Valbye Bønder efter os seer det godt ud, da vi nu vilde gaae, fyldede vi et Hul med Krud, lagde Svamp dertil og gik ind. Da vi kom paa Veien kom der 2 Husarer løbende. Nu blev Stokfleth bange. Lige som de kom forbi Sandgraven, blussede Krudet af med megen Røg. Saae Du hvor det blussede sagde den Ene. Nu løb Stokfleth, og jeg blev nødt til at følge ham. Da vi kom til Slots-Kroen gik han til Byen jeg til Slottet[.] Da vi havde drukket The og jeg faaet et Par Æbler gik vi. Det var et grumme Siask, og mørkt[;] der kom en Bondevogn, og med denne kiørte vi meget fornøiede til Byen i Aften fik jeg Marvbudding

#

Natten mellem d 10 & 11 – I Nat fik jeg megen Hoste og maatte kaste meget op, jeg kommer ikke i Skole i Morgen.

#

d 10 – I Dag fik jeg UG hos Hr Linderup hvilket jeg endnu aldrig har faaet, da det er meget rart naar han giver Ug. . Ug hos Møller. Vi havde mange Jav hos Saxtorph i Aften[;] vi skulde først see Phosphorus // vi slukkede alle Lysene undtagen Et. Gik løb derpaa alle hen til et afsides Bord og laa paa hinanden[;] jeg væltede uafvinde et Blækhorn. Siden smurte han Phosphorus paa et Stykke Brænde. Gaa uden for Døren xxxan De see hvor det lyser sagde han. Næppe havde han sagt dette føren vi alle styrtede os hen til Døren[;] en halvsnes falt paa Gulvet andre styrtede over dem. Derpaa løbe vi ud i Gaarden med Brændet og giorde Jav, og kom derpaa ind igien. – NB: I Nat, see anden Side. –
[Tilføjet i marginen: Jeg fik M.? i Aften]

#

d. 11 – Intet mærkværdigt. –
d. 12 – Ligesaa. –
d. 13 – I Aften gik jeg ud til Friderichsberg, det var et elændigt Væir, jadsket og blæsende, men jeg kom dog derud –

#

d – 14 – I Dag var det min Fødselsdag og jeg fylte mit 15 Aar. Friderich var hiemme[,] han er ikke ret frisk, jeg var noget hos ham, og han spiste hos os til Middag, og blev hos mig hele Dagen. –
15 – Var jeg ikke i Skole, da jeg ikke er ret frisk, Friderich ikke heller[.] Jeg nede hos ham i Dag. // Han var ogsaa noget hos mig

d 16. Søndag. I Formiddags var jeg hos Thuesengs vi jeg og Friderig spillede Mariage. I Eftermiddag var Bernt hos mig med sin Fader, han blev i Aften da hans Fader gik, og siden morede han, Friderich og jeg os at giøre Vers paa opgivne Riim. Friderichs vare nogle naragtige Tingester.

17 I Dag kom Friderich og jeg til at kiøre ind til Byen. I Skolen gik alting godt, Hr Dichman er syg og Kielsen kommer hos ham.

d 17 [raderet: I Af] Da jeg i Dag ikke var frisk var jeg ikke i Skole i Dag jeg skrev Oeconomie reent, i Aften spillede min Fader, Syster og jeg Puk.

d 18. I Dag var jeg ei heller i Skole, da jeg endnu har Hoste. Jeg skrev Oeconomie, og gled noget paa Isen. –

d 19. I Dag var jeg temmelig frie for Hosten; men kommer dog ikke i Skole før i Morgen[.] Jeg lærte mig til at glide paa to Skøiter i Formiddags, i Eftermiddag kom Friderich fra Byen[;] vi gik paa Isen. Carlsen og Schiwe kom til. Mad: Thueseng og hendes Døttre saae paa os. Siden gik de ned til Bernt, og jeg ind –

d 20 – I Dag kom Friderich og jeg til at kiøre til Byen. I Skolen gik alting godt. Hr Dichmann er syg og Kielsen læser derfor for ham. I Aften var jeg paa Comedie og saae Indtoget, heri udmærkede Knudsen sig især som Salomon Joseph, Qvist spillede ogsaa Bræger godt, Den var oversat [?] meget løierlig.

d. 21 – Vi regnede i Linderups Time i Dag i Stæden for at have Geometrie. Magens læste Bolteanatomie i Aften over en Bolt, at den bestod af Skind- //delene, Kluder og Kornskaldene o.s.v. Haste kastede Sand i Øynene paa Kierulf, denne klagede til Saxtorph. Da Timen var ude skrev han: I min Time var almindelig Uroe, og Haste morede sig med at kaste de andre Øynene fulde af Sand.

d 22. Der var ingen som kunde Historien hos Kielsen, dog fik vi alle G: I Eftermiddag fortalte Hr Svendsen os en rask Historie om en Garver ved Navn Walter. I Aften gik jeg ud paa Friderichsberg. Bernt og Friderich kom til vi havde mange Jav paa Veien. I Aften var min Syster og jeg nede til Thuesengs men vi havde ingen Jav, thi Friderich og Peter vare saa sære at de ikke vilde leg

Kommentarer

Dagbogen er trykt med udeladelser i Louis Bobé og Carl Dumreicher: Gemt og Glemt, bind 2, Kbh. 1916, 151-61

Emneord
Adam Oehlenschlägers dagbøger
Personer
Sophie Ørsted
Sidst opdateret 02.12.2015 Print