12.5.1810

Dokumentstatus

Brev

Afsender

Kamma Rahbek

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

Modtager

E.C. Werlauff

Regest

Kamma Rahbek skriver til E.C. Werlauff, at hun ikke har nogen undskyldning for ikke at have takket for de spanske og danske bøger, han lånte hende for 14 dage siden, bortset fra at hun ventede ham hver dag, og at hun har haft håndværkere. Hun er meget tilfreds med valget af de bøger, han har sendt hende. Nu venter hun på at vejret bliver så mildt, at han kommer ud på Bakkehuset.

Brev

Bakkehuset d. 12 Maji 1810

Kiære Werlauff!

Det er med ret megen Undseelse, jeg i dette Øieblik opdager, at det er fulde 14 Dage siden De var saa god at fornøie mig baade paa Spansk og paa Dansk, og jeg kan desværre! ikke anføre noget til min Undskyldning for, at jeg endnu ikke har takket Dem for Deres Godhed, uden dette, at jeg i Begyndelsen ventede Dem hver Dag, og siden har havt saa travlt med at see efter Haandværkere – som jeg i denne Tid har hele Gaarden fuld af – at jeg derover har bildt mig ind, at jeg gierne kunde have Lov til at glemme, hvad jeg skylder Dem og alle mine øvrige Venner. Imidlertiid har jeg dog slet ikke glemt, at De, uagtet De kun besøger mig halvaarsviis, vedbliver at være tænke paa mig, // og sørge for min spanske Siæl, hvorfor jeg ogsaa i mit Hjerte – hvor jeg giemmer det Bedste, jeg har for mine Venner – allerede har takket Dem mangfoldige Gange i de forløbne 14 Dage.
Hvad Deres Valg angaaer, da er jeg meget tilfreds dermed, thi efter det Lidet, jeg af Buchholz’s Læsebog kiender til Digtet, behager det mig ret vel. Endnu har jeg desværre! ikke havt Leilighed til at begynde paa at læse det, da jeg – som sagt – har meget travlt, og jeg desuden stikker midt i et Par andre store Bøger, jeg først maae være færdig med; men det haster vel heller ikke, da deslige Bøger jo ikke efterspørges meget.
Nu venter jeg – tvertimod hvad man har Ret til at vente af denne Maaned – at Veiret snart vil blive mildt, og at vi oven paa den gule Vaar vil faae en grøn Vaar, der skal lokke Dem ud paa det venlige Bakkehuus, som // De er saa god at kalde det. Men De kan lokkes meget uden dog at komme, derfor har jeg udtænkt et Huusraad, hvorledes jeg ganske sikkert haaber at faae Dem i mine Bakkehuus-Snarer. Viis nu Deres Sagacitet ved selv at udfinde, hvilket mit Huusraad kan være, thi da jeg har en Fodposte-Unge over Nakken paa mig, kan jeg ikke give mig Tid til at sige Dem det, om jeg ogsaa vilde.
Jeg vil haabe, at De lægger Mærke til, at jeg har opdaget Deres Brev – Format /: De ynder vel de smaa Formater, fordi De ellers har saameget med Folianter at bestille:/ men De maae undskylde, at jeg ikke bruger den saa peent som De.
Lev nu vel, og vær inderlig takket for det Tilsendte!

Deres hengivne
Veninde, K.M.R.

Kommentar

Brevet er første gang trykt i Bjørn Kornerup: “Brevveksling mellem Camma Rahbek og E.C. Werlauff 1808-1818”, i: Frederiksberg gennem Tiderne, bind 4, 1952, 27-28

Personer

Original

03807
03808
03809

Sidst opdateret 29.11.2013