No. 506 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Nicolai Bøgh [+]

Afsendersted

København

10.10.1866 H.C. Andersen
Original
Dokumentindhold

Nicolai Bøgh skriver til H.C. Andersen og anmoder på vegne af Photograph Weller, om at H.C. Andersen sender en anbefaling.


Kjøbenhavn 10 October 1866.

Hr Professor!

Photograph Weller, Hansens Medhjælper, vil ansøge om det Reiersenske Reisestipendium for i Paris at studere Glasphotographeringen; Deres Anbefaling vil sikkert være ham til stor Hjælp, og det er derfor, at han har anmodet mig om at bede Dem give ham en saadan. De vil vist, Hr Professor! vide, at han næsten udelukkende tager Billederne i Hansens Atelier, at han ligeledes med stor Dygtighed og Smag har photographeret Thorvaldsens Arbeider og mange andre, baade Stereoskopbilleder og Malerier, navnlig har han for Jerichau og hans Kone arbeidet meget og til deres store Tilfredshed, De vil vist have seet, at han er i Be-//siddelse af Smag og stor Interesse for sit Fag og at han saaledes har gjort sig fortjent til et saadant Stipendium. Jeg troer derfor, at De, Hr Professor kan give ham en Anbefaling, og da det kan have en stor Indflydelse at De giver den, troer jeg ogsaa at De vil. De maa ikke tage mig ilde op, at jeg i denne Sag er saa paatrængende at være hans Ordfører f hos Dem, men jeg har meent at turde tage mig den Frihed, da han selv ikke er det danske Sprog saa mægtig, at han med Lethed kan behandle det skriflig. Maa jeg gjøre Professoren opmærksom paa, at Ansøgningerne skulle være indleverede om kort Tid, og at det derfor vilde være ham kjærest at faae Deres Anbefaling saa snart som muligt. Professoren // vil maaskee enten sende ham den selv eller ogsaa til mig, Bredgade No 29, at jeg saa kunde besørge den til ham.
Jeg beder Dem, Hr Professor! om ikke at blive vred over denne paatrængende Anmodning, men i saa Henseende tilgive Deres

meget ærbødige
Nicolai Bøgh

Hr Professor H.C. Andersen!

Personer
H.C. Andersen · Nicolai Bøgh · Georg Emil Hansen · J.A. Jerichau · Elisabeth Jerichau Baumann · Bertel Thorvaldsen · Frantz Clemens Stephan Weller
Sidst opdateret 17.07.2014 Print