No. 352 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christiane Oehlenschläger før 4.10.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra omtalen af Charlotte Oehlenschlägers konfirmation, der fandt sted onsdag 4.10.1826 i Vor Frue Kirke.

Louise Hegermann-Lindencrone [+]

Modtagersted

Rolighed, København

Original
Dokumentindhold

Christiane Oehlenschläger takker Louise Hegermann-Lindencrone for den dag, hun tilbragte på Rolighed og indbyder Hegermanns til Charlottes konfirmation onsdag. Hun ville gerne have indbudt hende mundtligt, men plages af gigt i hovedet.


Bedste Fru Hegermann!

For den fornøielige Dag ieg tilbragte hos Dem sidst, maae jeg begynde disse Linier med at takke Dem. Da mit første Besøg paa Rolighed skeedte saa seent paa Sommeren, maatte ieg vel ønske snart at komme igien, men desværre har Gigt i Hovedet plaget mig længe og især i de smukke Dage, saa ieg maatte opgive mundtlig at forebringe Dem en Bøn ieg har til Dem. Tilgiv da, min kiære Frue, at ieg sender Dem en Billet hvoraf hvert Ord afgiver et Beviis paa et skrøbeligt Hoved. Det er vor Lottes Confirmations Dag paa Onsdag og da De kiender vor Kiærlighed til det Hegermannske Huus, saa kan De viide at det vil-//de glæde baade Fader og Moder og Datter dersom vi maatte have den Glæde at see Dem alle hos os om Aftenen. Jeg anseer det som et godt Omen for hendes Fremtid naar den ædle elskværdige Fru Hegermann med Line var os til vor Datter[s] Confirmation.
At alle de fortreffelige saa høist godmodige Personer vil tage tiltakke hos os, uagtet det kun er ringe, er ieg overbeviist om.
Jeg, tilligemed Oehlenschläger og Lotte hilser kiærligst og haaber et gunstigt Svar.

Med den inderligste Hengivenhed
Deres Christiane Oehlenschläger

E.S. Det er i Sandhed ganske imod den Høiagtelse De i enhver Henseende fortiener, at ieg afsender disse Linier, men mit Hoved er saa der vindes intet ved at begynde forfra. Tilgiv!

[På konvolutten:]
S:T:
Fru Kammerherinde
Hegermann Lindenkrone
paa
Rolighed

Personer
Adam Oehlenschläger · Charlotte Oehlenschläger
Sidst opdateret 19.06.2014 Print