No. 163 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

8.8. u.å. [før 1803] [+]

Dateringsbegrundelse

Henriette Birckner var 1795-98 gift med præsten M.G. Birckner (1756-98) og blev gift for anden gang med Jonas Collin (1776-1861), hvorfor brevet må dateres til perioden mellem Kamma Rahbeks bryllup i 1798 og 1803.

Henriette Birckner
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek har ikke sendt de lovede mønstre før, fordi hun ikke har kunnet finde de rette. Kamma har bedt kobberstikker Grosch om hjælp. Han havde desværre ikke tid til at tegne nogle, men gav Kamma de vedlagte. Hvis de ikke kan bruges, vil hun forsøge at skaffe nogle bedre. Kamma har talt med K.L. Rahbek om, hvor dejligt det ville være, hvis Henriette Birckner boede på Bakkehuset.


Bakkehuset d: 8 August

Gode Mad: Birckner!

At jeg ikke før har sendt de lovede Mønstre, kommer fornemmelig deraf, at jeg ikke kunde faae nogle gode som jeg vilde unde Dem. Det er ingen Sag, at faae Mønstre til Portefeuller, men de fleste er yderlig smageløse, saa smageløse, at det var Synd, De skulde anvende Deres Tid derpaa.
For nu at forrette min Comission paa det beste, bad jeg en Ven af mig, Kobberstikker Grosch, at hielpe heri; men han havde desværre ingen Tid til at tegne Mønstre. – Derimod gav han mig medfølgende, hvoraf han meente, De kunde sammensætte et efter eget Godtbefindende. Jeg har til en Prøve stukket de forskiællige Mønstre paa et Papir, hvoraf jeg troer, det med Fiærene, ikke vilde lade ilde. Af de andre medfølgende Mønstre, kunde De kandskee finde et smukkere.
Dersom De nu – gode Mad. Birckner! – slet ikke kan bruge, hvad jeg har sendt Dem, saa er De saa god, at lade mig viide det, da jeg saa ufortøvet, skal see, at skaffe nogle bedre. De maae ogsaa være saa god, at sige, hvad De agter, at sætte mit paa Portefeullen : f: ex: en Blomst, eller sligt; thi naar jeg derom faaer Underretning, har Grosch lovet, at skaffe mig det fornødne.
Her har De nu en lang Epistel, som ikke er meget moersom. De maae for alting ikke glemme Deres Forsæt at besøge os ved Leilighed; thi De vil dermed giøre os en sand Glæde. Rahbek og jeg, har i denne Morgenstund talt om, hvor behageligt, det vilde være os om De boede her paa Bakkehuset, og vi kunde nyde Deres Omgang. //
Rahbek hilser Dem venskabeligst. Levvel, og ynd bestandig

Deres hengivne K.M. Rahbek.

i Hast.

Personer
Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 12.03.2014 Print