No. 287 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Christian VIII [+]

Afsendersted

Augustenborg

13.5.1815 Betsy Sneedorff
Original
Dokumentindhold

Christian VIII skriver til Betsy, at han er ked af at hun ikke komme og besøger ham på Augustenborg, men at han har forståelse for hendes afbud. Han fortæller desuden at han nyder naturen og at han samme dag har været til konfirmation.


Min gode Betsy! Juliane har meddeelt mig en Tidende der har giort mig inderligen ondt i det den tilintetgiorte mit Haab snart at see Dem igien; hvor højligen beklager jeg at en saa bekymringsfuld Anledning skal afholde Dem fra at deeltage i vore glade Dage her paa Augustenborg; men jeg skiønner at De ej kan handle anderledes; med ald Deres hiertelige Deeltagelse for mig, som jeg saa oprigtigen paaskiønner, vilde det være umueligt for Dem at være glad imod de Glade, naar // Tankerne dvælede ved en elsket Moders Sygeleje. – til en bedre Tidspunkt for Dem, om Gud vil, maae vi altsaa udsætte det glade Øjeblik at sees igien og […?] den Glæde jeg vil føle derved skal ligne den jeg stedse har følt naar vi, efter kort eller lang Fraværelse, igien samledes. –
Jeg nyder den skiønne Natur i den bedste Aarstid og paa den behageligste Maade her paa Augustenborg. Skoven grønnedes aldeles faae Dage efter min Ankomst hertil og idag have det // første Tordenveir bebudet Sommerens Komme. –
Denne Dag har været Hertugens Confirmationsdag og Handlingen selv var rørende, de Taler hans Lærer Professor Mejer holdt vare meget passende til Tid og Sted og han Prindsen giorde meget godt rede for Religionens Sandheder. – Jeg erindrer altid med megen Følelse min Confirmationsdag, som en vigtig Dag i mit Liv, det var ogsaa d. 22d Maj.
Blüchers Familie er her siden i Tirsdags og med dem Frøken Waltersdorff, som skal blive Hofdame // for Caroline. Det er en velopdragen Pige, hvem jeg ellers nærmest kunde ligne hende med en Jenny Haar men […?] Frøk Walt: er noget smukkere – Jeg tvivler ikke om at hun jo vil gefalde Caroline alt meer og meere –
Juliane har ladet mig haabe snart at see et Brev fra Deres søde Haand, med Længsel seer jeg det imøde, ethvert foregaaende har været saa hiertelig velkomment for Deres

uforanderlig hengivne Ven
Christian Frederik

Augustenborg d 13 Maj 1815.

Sidst opdateret 11.06.2014 Print