No. 285 af 578
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

6.2.1815 [+]

Dateringsbegrundelse

Bjørn Kornerup har fejlagtigt dateret 6.2.[1809]. Der henvises imidlertid i Werlauffs svar, dat. 7.2., til Qvevedo Villegas roman Vida del Gran Tacuno, trykt i Gotha 1811, hvorfor brevet ikke kan være fra 1809. Da Hans Hegers fødselsdag d. 8.2. i såvel 1809 som 1815 faldt på en onsdag, må 1815 være det korrekte årstal.

E.C. Werlauff
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek beder E.C. Werlauff undersøge om boghandler Brummer har en bog på spansk, som hun kunne give sin fader i fødselsdagsgave. Er der ikke noget på spansk, kan hun godt bruge noget på portugisisk.


Bakkehuset d. 6 Febr: [1815]

Kiære, gode Ven!

De kunde giøre mig en usigelig stor Tjeneste, dersom De endnu i Dag, eller seenest i Morgen, vilde umage Dem op til Brummer for at undersøge, om han ikke skulde have en eller anden ny spansk Bog – helst en videnskabelig, for E. mathematisk – der kunde have nogen Interesse for min Fader. Jeg skulde selv have foretaget denne Undersøgelse i Gaar, da jeg kom fra Kirke, men fik ikke Tid dertil; og nu da jeg vilde have Rahbek dertil, siger han, at De eller jeg forstaaer den Ting bedre end han. Det er min Faders Fødselsdag paa Onsdag, og jeg pleier altid til den Dag at finde en spansk Bog det kan moere ham at læse. Opdager jeg De nu noget, saa er De vel saa god, at underrette mig derom i Morgen i et Par Ord, som kunde aflægges paa Dagens Comptoir; i det mindste kunde De dog maaskee skaffe mig lidt Underretning, om hvad der er, og da jeg saa selv kommer ind paa Onsdag Formiddag, kan jeg hente Bogen, som De giver xxx mig Underretning om. Er der ikke noget godt Spansk, saa kan jeg ogsaa være tient med Portugisisk.
Bliv nu blot ikke vred over at jeg giør Dem Uleilighed, og vær overbeviist om, at jeg med Glæde vil udrette for Dem, hvad jeg duer til.
Fastelavns-Langelænderen – som har staaet paa Naale, medens jeg har styrtet disse Par Linier sammen, – vil gierne afsted; altsaa maae jeg slutte med det Ønske at Veir og Føre snart maae blive saaledes, at jeg tør haabe at see Dem.

Deres K: M: R.

[På konvolutten:]
S: T:
Herr Prof: Werlauff.

Kommentarer

Brevet er første gang trykt i Bjørn Kornerup: “Brevveksling mellem Camma Rahbek og E.C. Werlauff 1808-18182”, i: Frederiksberg gennem Tiderne, bind 4, 1952, 20-21

Personer
Hans Heger · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 19.06.2014 Print