No. 175 af 604
Dokumentstatus
Manuskript
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Adam Oehlenschläger 21.2 -18.4
Værktitel

Dagbøger 21.2 – 18.4.1797

Original

[Med anden håndskrift:]
A. Oehlenschlägers Dagbog 1796 21/2-1797 18/4. //

Dag-Bog
for
A:G:Øhlenschläger//
Fortale

Atter begynder jeg nu paa en nye Dagbog. Jer har begyndte paa mange. Den første jeg kan erindre var den jeg efter Werlins Tilskyndelse begyndte paa da jeg var til Gosches jeg var paa samme Tid i 3die Classe thi jeg var da nyelig kommen i Efterslægten. Af denne har jeg endnu nogle faae Stumper tilbage i mit Chatol, dem jeg bevarer som Reliquier.
Men denne Dagbog forfatte[de] jeg ikke længe og nu der gik en lang i Tid inden jeg igjen tænkte paa at giore en nye. Ei heller havde jeg Lyst dertil. Ikke før i August 1794; /:den Tid // var det vist over 2 Aar siden jeg holdt op med den Forrige:/ ikke før den Tiid siger jeg begyndte jeg paa en nye; og den varede længst af alle, nemlig fra August, d 1794 til den 6 Januari 1795, altsaa lidet over et halvt Aar; men fra den Tid ogsaa næsten et Halvt Aar, nemlig fra d 6 Januari 1795 til den 23 Juni samme Aar, uden Dagbog. Den 23 Juni altsaa begyndte jeg igjen paa at skrive Dagbog, og desuden de mærkværdigste Begivenheder, der vare skeet i dette Mellemrum; men fortsatte den kun meget kort, thi den gaaer // kun til den 24 Juni 1795, altsaa hverken mere eller mindre end fire Dage! x) Og nu er der gaaet en Mellemtid af 8 Maaneder ind til nu, da jeg igjen tager fat paa den.
Der er intet saa mærkværdigst skeet i denne Tid, som jeg anseer for at kunne fortjene at antegnes her, jeg vil derfor uden videre Omsvøb strax begynde paa Dagbogen.

Friderichsberg d 25 Febr: 1796

Øhlenschläger
x) Jeg har glemt en Dagbog, som strækker sig fra d 30 August: 1795 til d 13 Septbr: s: A: Der er altsaa omtr: gaaet en Tid af 5 Maaneder, fra den, og til denne. //
1796.
Februarius
Søndag d 21. I Morges gik jeg fra Laasbyes ud til Friderichsberg, det var et ypperligt Veir. Paa Friderichsberg lærte jeg min Geographie. Skjønt jeg ikke havde god Tid eftersom jeg skulde læse til Examen, kunde jeg dog ikke lade være, at faae mig et Par Skøite Toure paa vor Park. I Eftermiddag gik jeg ind til Byen; efterat jeg havde faaet Penge af min Fader til et Par nye skoe. Jeg kjøbte dem hos en Skomager i Klosterstræde; thi den engelske Skomager paa Østergade var ikke hiemme. Jeg fik ikke Skoene med, da der skulde stikkes Huller i dem til //
Februarius
Baand, han lovede mig dem til i Morgen Kl: 8 præcise. Paa Veien til Laasbyes mødte jeg Bechs Børn, som vilde tage dem en lille Promenade i det smukke Veir. Jeg talede ogsaa med Herr Bull, og han sagde at han havde talt med Rahbek, og han havde sagt, at det var ikke vist om Hertugen af Augustenborg kom til Examen. Laasbyes giorde sig til gode over min Lettroenhed fordi jeg havde ladet ham Skomageren beholde dem Skoene. Det kunde være en Skielm, og saa kunde jeg skyde en hvid Pind efter dem. Hvad der er skeet staar ikke til at ændre. Jeg tænker dog Manden er ærlig! Jeg læste til Examen // saa det knagede i Toldene[?]; men da jeg mistede Carl 1 i Engelland og det meeste af Christian 3 i Danmark af Dichmans Excerpt; saa var min Hensigt for det første at gaae til Evers og laane den engelske Historie af Huus med Evers. Han fortalte mig, at Evers ikke var hiemme. Han sparede mig altsaa for at gaae den lange Vei ud paa Toldbod Veien, hvor Evers boer. Jeg besluttede nu at gaae hen til Her Dichmann selv, og bede ham at laane mig sine Excerpter. Jeg fik dem strax gik hiem; læste dem igjennem // og da det var skeet gik jeg i Seng.
#
Mandag d 22. Examens Dagen. Jeg ventede efter mine Skoe til Kl: 8. men der kom ingen Skomager. Laasbyes Pige maatte derefter gaae hen til ham.
Man kan nok begribe at jeg har staaet i en Kattepine. Vel havde jeg et Par andre skoe, men de vare altfor gamle til at tage paa til en Examen, hvor man kunde vente at der skulde komme Hertuger. Jeg stod altsaa en halv Times Tid i denne Angst og Nød ind til Pigen kom og giorde Ende paa min Qval. Hui, nu klædte jeg mig paa i en Ruf, og løb // saa, som om en havde været efter mig med en Svøbe, til Skolen. Jeg havde ikke havt nødig at løbe saa hurtig, thi Examen begyndte først Klokken 11; men hvor kunde jeg vide det. Min Fader kom og hørte paa mig. Der Durchlautigkeit, aber kam aber nicht.! Jeg blev hørt hos Linderup og Dichmann i Formiddag. Den sidste holdt mig en heel Time i Historie og Geographie, men jeg fik ogsaa Ug i begge Dele. Hos Linderup fik jeg Mg i alt. //
Min Fader og Syster spiste hos Laasbyes til Middag. I Eftermiddag gik ogsaa alting godt[.] I Aften da jeg kom xxx Examen skrev noget ud af Dichmanns Excerpt.
#
Tirsdag d 23. Det samme gjorde jeg i Morges. og derpaa gik jeg hen i Skolen at høre paa 2den Classe. Gartner stod sig brillant hos Linderup men han har læst privat med ham; men hos Dichmann kunde han fast ikke et Ord, og fortiente uimodsigelig S. i Historie, og M. i Geographie, // skjønt han fik M i det Første og M i det Sidste. Rahbek var der i Dag. I Eftermiddag havde jeg i Sinde at gaae ud til Friederichsberg; jeg gik ogsaa virkelig, fra Laasbyes til Vimmelskaftet, men saa betænnkte jeg mig igjen, gik en Tour op paa Børsen, drak en Kop Chocolade hos Sultan paa Kongens nye Torv og gik saa hen i Skolen og hørte lidt paa anden Classe; men blev snart kied deraf, og gik hiem til Laasbyes igien. //
I Aften spillede Laasbye og jeg Piquet.
#
Onsdag d 24. I Dag gik jeg ud til Friderichsberg. Det har tøet, og Isen duer intet. Jeg skrev noget. I Eftermiddag gik jeg ned til Wincklers da jeg tænkte Bernt var hjemme men jeg blev skuffet i mit Haab, thi Hr: Winckler sagde at han ikke gik ud endnu til Friderichsberg eftersom det var saa skident. Herr Winckler vilde havt mig ind, t men jeg takkede, bad Farverl, og gik hiem igien. I Aften spillede jeg Piquet og Fransfuus med // min Fader.
#
Torsdag d 25. I Formiddags enuerede jeg mig gyseligt, havde intet at bestille intet at gjøre læse. Dog havde jeg lidt Jav med en Kat som sad oppe i et Troe ude ved Bakken. Slotsforvalteren slog efter den, og hans tre Hunde stod ned[e] ved Foden og tudede. Tilsidst slog jeg den ned. Hunden efter’en, Katten afsted, og tilsidst løb den ind i en stor Vande-Rende ude paa Bakken. Der stod Hunden og lugtede ved Renden, og saa var de Løjer // forbie. Siden skrev jeg nogle Stolestade Qviteringer.
I Eftermiddag skrev jeg min Dagbog. Siden havde jeg nogen Morskab af den gamle Hans Jensen, en gammel Bonde, som aldrig er ædrue. Jeg ventede skiønt forgieves paa nogle Bøger fra Laquai Fay; thi den Dreng han havde sagt skulde komme ud med dem, kom ikke. Min Fader og jeg spillede Piquet i Aften.
#
Fredag d 26. Gik i Dag til Byen for at faae en Parterre Billet til i Aften. Jeg fik en uden Trængsel. Derpaa gik jeg hen i Skolen, og hentede min // Caracteerbog hos Bull. Da jeg gik forbi Bechs Vindue vinkede de ad mig, og jeg gik derop et Øyeblik. Derfra gik jeg hen at spise til Middag hos Laasbye, og da det var skeet spillede Laasbye og jeg at Par Career Piquet. Jeg gik derpaa en Tour paa Volden, til Kl: var henimod fem; og da jeg kom vel tidlig til Comediehuset, gik jeg et Øyeblik op til Sultan. Jeg fik en meget god Plads paa Parterret, thi jeg var den næstførste der kom ind. Stykket: Armod og Høymodighed, forfattet af Kozebue, og oversat af Staal er nydeligt. // De bedste Skuespillere spillede i Aften, og Madame Bournonville gav Rollen, om jeg husker ret, først 3die Gang i Aften. Det er det Stykke hvori hun debuterede. Hun spiller meget godt; og har et levende Væsen. Herr Schwarz og Rosing gave mig atter i Aften Anledning til at beundre deres Talenter. Ligeledes Jfr: M. Schmidt, samt Knudsen og Gjelstrup og Saabye fortiente ligeledes efter mine Tanker megen Berømmelse.
Da jeg kom hjem fra Skuespillet til Laasbyes, mødte jeg Wolf og Hansen, f paa Trappen, de vilde just // gaae hiem; men Hr Mønster sad endnu med sin Peen i Munden. Endelig gik han ogsaa hjem, og jeg gik – i Seng!
#
Løverdag d 27. I Morges var Laasbyes Vinduer gandske frosne, et godt Tegn for Skøiterne; men – det blæste! og det var kun frossen i Nat, altsaa kunde der ikke gaaes paa Skøiter i Dag. Jeg gik til Friderichsberg. Fløttede et Skrivebord ned fra Prindsesse Louises Værelser, for at have at skrive ved. Jeg maatte flytte det op igjen; derimod gav min Fader mig et Andet. //
Jeg havde heller intet at læse i Dag; vel kom der to Bøger, fra Pagh, men det var Afhandlinger over Physikken og Philosophien. I Aften fik jeg dog : De aftaklede Officeerer at læse. Jeg spillede ogsaa Piquet med min Fader.
#
Søndag d 28. Vi vare i Dag budne til Thuesengs. Kammerfoureren rider i Dag Herredag ind, og den Dag dette skeer havde de altid Tractement. Den lille Evers var lidet hos mig i morges, og kjørte ind med til Byen. Da vi kom til Thuesengs, saa jeg Optoget. // og da jeg aldrig ha seet det før saa gik jeg ud med det til Christianshavn. Da det var forbi kom Kammer og Hoffoureren hiem at spise. Der var en Heel Hoben Fremmede. I Eftermiddag havde vi just ikke mange Jav; men i Aften spillede vi Comedie. 3 Gange begyndte vi paa den, men fik den dog ikke til Ende; da Vognen kom. Jeg kiøbte en Maske af Fridrich. Vi kiørte derpaa hiem.
#
Mandag d 29. Havde først i Sinde at gaae ind til Byen i Formiddag; men opsatte det til i Eftermiddag. Læste // De aftakkede Officeerer. I Eftermiddag gav min Fader mig Penge til at leie Bøger hos Reistrup. Paa Veien til Byen mødte indhentede jeg Bernt, og en af hans Medelever, Didrich Møller. Bernt sagde han vidst et Sted hvor man kunde faae 3 Kopper Chocolade for 6, han bad mig at komme til Skolen Kl 5 da han vilde have mig derhen; og jeg lovede ham det saa løselig. Derpaa gik jeg hen til Reistrup og betalede ham for et Qvartal. Jeg fik Lov til at tage 4 Bøger og tog: Kun sex Retter. Harlequin // Patriot, Elskovs Barn og Chinafarerne, alle Skuespil. Derfra gik jeg hen i Skolen for at see hvorledes de ere forflyttede. De fleste Gamle er gaaet ud af første Classe; der er kommen enheel Deel ind af anden Classe. Nu er Skibsted øverste. Jeg gik derfra med Falch op paa Børsen. Han kjøbte nogle nye bøger til sin hans Broder, som er flyttet op i 3die Classe. Paa Børsen traf jeg Poul Rasmussen, og med ham gik jeg en Tour ud til Christianshavn, han // vilde talt med Reemke; men han og Magens, vare alt i Gaar reiste til Fridrichsborg, hvor de skal studere; jeg gik derpaa ud ad Tømmerpladsen med Poul Rasmussen, og nu gad jeg ikke vendt om og gaae med Bernt; men gik til Friderichsberg. I Aften læste jeg i Bøgerne.
#
Martius
Tirsdag d 1. Var i Morges med min Fader hos Høisgaard[?], som bad mig komme til ham i Morgen. I Eftermiddah var jeg atter i Byen at at // kjøbe mig en græsk Gramatik; men maatte først laane 2 Mark hos Laasbyes, da jeg ikke havde Penge nok. Jeg byttede Harl: Pat: og Kun sex Retter hos Reistrup, og tog Bruuns Reimarus[?] og Eusebius, eller hvad Frugt man høster af Dyden i vore Tider, i deres Sted. Jeg var ogsaa et Øyeblik hos Bechs. I Aften læste jeg i Bøgerne.
#
Onsdag d 2. I Morges var jeg hos Høisgaard[.] Jeg fik et Pensum for i den latinske, og et i den græske Gramatik[.] Høisgaard gik ogsaa et lidet Stykke // igjennem med mig i Justinius. Da jeg kom hjem læste jeg paa det han havde givet mig for. Derpaa fik jeg mig en Tour paa Skøyter, skjøndt der just ikke er saa meget godt, da mere en[d] den halve Deel er belagt med Snee. I Eftermiddag ligeledes, min Søster gik derud lidt med.
Siden læste jeg Stykket: Elskovs Barn. I Aften læste jeg paa min Lexier, spillede Piquet med min Fader, og læste i Elskovs Barn.
#
Torsdag d 3. Var i Morges hos Høisgaard hvor det gik gandske godt. Jeg fik atter noget for. Var ude paa Parken. I Eftermiddag var jeg tilsinds // at gaae til Byen og bytte Bøger men da Bechs kom blev der intet af. Jeg gled lidt paa Skøjter i Eftermiddag, paa Parken, og Jfr: Beckerne, vare saa dristige at vove dem lidt ud paa Isen. Jeg var med dem i vor Have og nede i Storhaven gik vi over Isen til Andebakken. I Aften havde vi Løjer med min Maske. Becks kjørte derpaa jiem. Hunæus kom ogsaa til os i Aften og var der noget. Da han gik læste jeg. –
#
Fredag d 4. Var i Morges tidlig hos Høisgaard, da han skulde til Byen. // var paa Parken og skrev nogle Stolestads Qviteringer af. I Eftermiddag gik jeg til Byen. Først til Reistrup og byttede. Elskovs Barn[,] Bruuns Rimerier, Chinafarerne og Eusebius, for Fændriken eller den falske Mistanke. De fire Formyndere. Stregen i Regningen og Bernhard Heickestrøms[?] Historie. Derfra gik jeg op til Sultan og drak et Par xxx Kopper Chocolade. Derfra paa Børsen, og endelig til Skolen for at høre paa Talen og for at faa min Roes. Jeg har ikke anført Caracterer jeg fik til Examen paa Examensdagen, vil derfor // nedskrive dem her:

Historie /
Geographie /
Calligraphie /    Udmærket god.
Tegning /
Tydsk Stileøvelse /

Geometrie |
Astronomie |
Regning |
Tydsk |     Meget god.
Fransk |
Dansk og Fransk|
Ortograhie |

Tydsk Ortographie – God.

For saadan udmærket god Opførsel og stadig Fliid erkjendt værdig til offentlig Roes paa Selskabets Stiftelses Dag.
Skibsted. Kjerulf. Evers. Sander. //
Professor Kjerulf holdt Talen, den handlede især over Berømmelse over[?] de 3 i dette Aar døde Medlemmer. Cramer, Tyge Rothe og Samsøe. Disse to sidste berømmede han meget. Vi fik da vor Roes. Fra Skolen gik jeg til Laasbyes; jeg spillede Piquet i Aften med Laasbye.
I.R.T.B. [?]
+
Løverdag d 5. I Morges pakkede jeg mine Bøger, som jeg havde der, ned i mit Skatol. Fik nogle holstenske Sild, med hjem til min Moder. Fra Laasbyes gik jeg hen i Skolen, blev der i Linderups Time og fik mit Uhr hos Dichmann. Derfra, gik jeg hen i Urteboden, og kiøbte en Bog Concept, Papir til min Fader; og en Blyantspxxx og kiøbte mig et Par Skøjter. // Da jeg kom hjem satte jeg Baand i dem, og prøvede dem paa Parken. Vi vare i Eftermiddag hos Falsens[?] et Øyeblik, de har havt Barn i Kirke i Dag. Vi ere budne der hen i Aften. I Eftermiddag var jeg paa Fladevanden[?], og da der vare saa mange Folk paa Peblingesøen, gik jeg ogsaa lidt derud. Da jeg gik hiem, mødte jeg Bernt. Jeg talede noget med ham, og lovede at komme ned i Morgen Fomiddag, for at løbe paa Skøiter. I Aften vare vi hos Siversens + [tilføjet i marginen: + Jeg fik en Seddel fra Thueseng og xxx at de vilde komme til mig i Morgen. De skulde være velkommen] Jeg tog: Fændrikken, og de fire Formyndere med som // jeg læste i Aften. Da mine Forældre bleve der saa længe, gik jeg hiem før de, da jeg var saa søvnig.

#
Søndag d 6. I Morges gik jeg ned til Bernt efter Aftale. Jeg tog mine gamle Skøiter med at laane ham da vare hans vare gaaet itu; men han var ikke halv paaklædt, og da han endelig blev færdig vilde han ikke gaae saa langt da han var bange han ikke skulde komme tidlig nok hjem at spise. Vi maatte altsaa lade os nøje med en lille Tour paa Gadekjæret. Det varede ikke længe, saa var Bernt ogsaa kjed deraf, fordi han ingen Kappelæder havde, han vilde derefter gaae ind. Jeg bad ham at komme op og hente mig // saa meget desmere da han i Gaar Aftes lovede mig at gaae et Stykke igjennem med mig i Justinus; men han sagde det var ikke sandt og gik. Herover blev jeg vred. Jeg gik nu ogsaa hjem. Paa Veien mødte jeg Thomsen. Han havde været oppe hos mig for at see Slottet; men da jeg ikke var hjemme havde min Søster viist dem omkring. I Eftermiddag kom Friderik og Peter efter Aftale til mig. Hoffmand, Madame og Jfr: Kaisøs og en Anden Jomfrue, vare hos mine Forældre i Eftermiddag. Fridrich, Peter, og jeg løb paa Skøiter nede paa den runde Park i Skovhaven. Schive og nogle andre vare der ogsaa, // og da vi havde drukket Thee løbe vi paa Parken uden for vor Have. Her kom Schive ogsaa. Vi legede adskilligt men da jeg engsng vilde løbe meget hurtigt for at faae fat i Skive brak jeg Træet itu paa min ene Skøite og Jernet selv blev bøjet. Der maa altsaa gjøres nyt Træe til den.
Min Syster kom derpaa ud og hentede mig, for at gaae med mine Forældre til Weidemanns som boer paa Bakkehuset. Her bleve vi gandske godt beværtede; men havde jeg ikke havt: Stregen i Regningen med, saa havde jeg i Sandhed enueret mig græsseligt. Da vi gik hjem havde jeg min Maske i Lommen, jeg satte den for Ansigtet fordi den skulde lune. Da jeg kom hjem læste jeg lidt og gik saa i Seng. – //
#
Mandag d 7. I Morges var jeg hos Høisgaard hvor det gik bravt; da jeg kom hjem læste jeg. Ellers frembyder denne Dag ingen Mærkværdigheder, uden at jeg i Eftermiddag skrev nogle Vers.
#
Tirsdag d 8 Var hos Høisgaard i Morges. I Dag skrev jeg ogsaa Vers. I Eftermiddag var jeg i Byen og byttede Bøgerne. Fændrikken[,] Stregen i Regningen, de frie Formyndere, og Bernhard Heidenstrømers Historie, for Balders Død, Joseph Thompsons Historie. Troe ingen for vel, og – Emilie Galotti! Da jeg kom hjem læste jeg Emilie Galotti. –
#
Onsdag d 9. Var hos Høisgaard; men blev ikke // hørt i mine Gramatica Lexioner da Tiden var forløben. I Eftermiddag skrev jeg de Vers jeg havde gjort reen i en Bog, under Titel af afbrudte Tanker.
#
Torsdag d 10. Som sædvanlig hos Høisgaard; men fik ikke det Stykke repetert, som jeg havde i Justinus, da han skulde til Byen. I Eftermiddag begyndte jeg at skrive et Udtog af Geert Vestphaler, for at vi kunne spille den naar Becks Børn, Vinkler og Thueseng og Peter kommer herud. Jeg var inde at bytte forhen Emilie Galotti, Troe ingen for vel, og Balders Død, for Ringen, Skuespillet, og Martin Dickiis[?] Levnet. Da jeg hørte de havde Dyvecke i Aften løb jeg hen // til Skuespilhuset for at see om jeg ikke kunde faae en Billet, men det var saa umuligt, som at gribe til Solen. Jeg traf Bernt der, og gik med ham hen i Slippen og tracterede med Chocolade, Bernt fulgte mig derpaa til Gammel Torv. Da jeg kom hjem læste jeg Ringen.
#
Fredag d 11. I Morges var jeg hos Høisgaard. Jfr: Ogelbye og Præsten vare hos os i Formiddags. Jeg læste Ringen. I Eftermiddag hørte jeg at man skulde have Dyveke; jeg gik derfor ind til Byen for at see den. I Frederiksberggaden talede jeg med Schnabel, som sagde at de ikke havde Dyveke i Aftes // men den politiske Kandestøber. Jeg gik lidt op til Bechs; og skjønt jeg i Førstningen havde i Sinde at vende tilbage til Friderichsberg, saa forandrede jeg dog mine Tanker + [tilføjelse i marginen: + først var jeg lidt henne i Efterslægten], og gik hen at see Stykket. Jeg har seet det engang før, og behøver ikke at sige at det er meget vittigt og muntert. Det blev ogsaa spillet meget godt. Især udmærkede Herr Arends sig som Herman von Bremen, og Herr Ipsen som Henrik. Jeg laae hos Laasbyes i Nat.
#
Løverdag d 12. Gik ud til Frederichsberg i Morges men var først henne ved Comediehuset og saa paa den Trængsel der var i Anledning af Dyveke, som de skulde have i Aften. I Eftermiddag var Hofbager Henriksens Søn hos min Fader. I Aften spillede min Fader og jeg Piquet. –
#
Søndag d 13. Var i Morges nede hos Bernt; han fulgtes op med mig og gik min latinske Copie igjennem med mig. Han læste min Dagbog // og mine afbrudte Tanker; og lovede at komme til mig i Eftermiddag.
Jeg ventede altsaa paa ham; og xxx da han ikke kom tids nok, gik jeg han imøde, og røgede Tobak paa Veien. Der var et Menneske ved Navn Taisen, som kom herud for at lade os vide at Brauer[?] ikke var reist førend i Gaar, fordi Skipperne havde narret ham, og han maatte tage med Extraposten. Bernt og jeg spillede Fransfus, [overstreget: hvo] Siden spillede vi Klink for Morskabs Skyld paa et afsides Sted. Jeg var nede hos Bernt. Vi spadserede paa Kongevejen og talede om alle Slags meest dramaturgiske Sager. Siden spillede vi Kynasth // Bernt fulgte mig til Haugeporten. Madame Lyster har været hos mine Forældre i Aften.
#
Mandag d 14. Var som sædvanlig hos Høisgaard. I Formiddag var Herr Buckmann, herude med sin lille Datter Marie. I Eftermiddag overhængte jeg min Fader saa længe til jeg fik ham overtalt til at gaae ind til Byen med mig og see Dyveke. M Vi vare først et Øyeblik oppe i Glarmester Simonsens nye Huus. Min Fader gav mig Penge og gik imidlertid Penge til Billeter den ene fik jeg for 2M xxx, men den anden maatte jeg give 3M for. Den første kjøbte jeg af en Kudsk, som selv vilde have gaaet hvis han ikke skulde kjørt ud med sit Herskab. For at faa en Seddel byttet; gik jeg ned med ham i hans Kammer, som var i en // Kjelder paa Kongens nye Torv. H Her glemte jeg Bernts Kjep, som jeg havde taget med og da jeg vilde hente den, var han alt borte. Jeg tænker jeg faaer den vel en anden Gang. Det er nu anden Gang jeg har seet Dyveke, og det skal vist ikke være min Skyld om jeg ikke seer den 3die Gang. Jeg vil ikke tale noget om Stykkets Berømmelse; da den er saa almindelig og saa vel fortjent. At den fortræffelige Marie Schmidt kan fortrylle enhver i Dyvekes Rolle er ligesaa bekjendt. + [tilføjet i marginen: + Rosing som Knud Gyldenstjerne, Mad: Dahlen, som Elisabeth, Schwarz som Pater Johan, Frydendahl som Christiern, Faaborg Clausen som Faaborg, Saabye som Torben // Oxe. Jfr. Astrup, som Frue Mønstrup, viste dem alle fra den fordelagtigste Side. /: N.B: om nogen skulde komme til at læse min Dagbog, maa de ikke troe at jeg har sadt dem efter Orden, efter som jeg troede de fortjente det; alene som først er faldet mig ind :/ Min Fader og jeg gik fra Skuespillet til Frideriksberg spiste og gik i Seng. –
#
Tirsdag d 15. Hos Høisgaard. I Eftermiddag var vi hos Madam Garber, jeg kjedede mig meget, men til Lykke xxx kom Peter Jensen som havde været oppe hos os; men Pigen havde vist ham herud. Jeg gik op paa Slottet med ham. Og da han var gaaet, gik jeg ned til Garbers igjen. Her spillede vi Styrvoldt. Da vi havde spist gik jeg hjem. //
#
Ved at læse mine gamle Dagbøger er det forekommet mig saa moersomt at jeg atter har besluttet at skrive. Hvor længe den vil vare maa Gud og Vorherre vide. Jeg har begyndt paa mange Dagbøger, og ved hver har jeg tænkt at blive ved bestandig; men jeg mistede Lyst til at skrive, og tænkte om igjen. Een xxx kan dog bidrage til dens om ikke bestandige saa dog længere Varighed. Det er nemlig at udtrykke mig i Korthed og ikke skrive alle de Baggateller, som man naturligviis tilsidst bliver kjed af; ergo:
April 1797
d 13de Jeg begynder paa Skjertorsdag, om jeg jeg nogen Tiid skulle falde paa at spørge mig selv: ”Hvorfor just paa denne Dag?” Svarer jeg. Det skulde dog begynde een Dag, lige meget hvilken. I Dag gjorde jeg ellers noget som jeg ikke har gjort i Aar og Dag, for det første: ”var jeg i Kirke for at høre Prækenen, for det andet spillede jeg i Aften – Hanrej! Under Billardspil med Bernt Vinkler svandt ellers denne Dag. –
d 14de. Og denne Dag med. Min Fader talede om at Billiaren skulle flyttes, for at de kunde komme til at male Gulvet; men fælleds Bønner udvirkede en Opsættelse til efter Helligdagene.
d 15de. Skrev i Formiddags noget paa mit Skuespil, og gav det Tittel af ”Besøget”. I Eftermiddag var jeg hos Beks. Ellen Beck var hos Schwarz. Af ham havde hun faaet at vide // at jeg skal til Theatret. Da jeg i Aften saa Rasmussen og Størregaard gaae forbi Beks Vinduer bad jeg farvel, og fik fat paa dem. De fulgte mig til Vesterport. Underveis gav jeg en fuld Karl et slag i Ryggen saa Hatten fløi i Rendestenen og han havde nær selv fløiet bagefter, fordi han var inpertinent mod et hxxxt Fruentimmer. Han fulgte os til Fredriksberg Gaden. For at undgaae hans Qvalm, snege vi os fra ham og gik igjennem Vestergade.
d 16de Første Paaskedag. Var nede at høre om Vinkler var kommen hjem fra Byen, da han ikke var kommen endnu gik jeg i Kirke. I Eftermiddag spillede vi Billard[.] Mad. Bek og Børnene kom kjørende ud for at hente os ind til dem. Jeg kunde da ikke andet end følge med. Paa Vejen maatte vi stige ud, fordi en af Vognselerne var sjunket. Havde adskillige Løjer hos Beks i Aften. Elsberg, Morel[?] og hans Kone kom ogsaa. Jeg gik alene hjem i Aften. Min Søster bliver der til paa Tirsdag.
d 17de Anden Paaskedag. Spillede Billard med Bernt i Formiddags. Spiste tidlig fordi Marskallen kommer herud. I Eftermiddag gik jeg ned til Bernt. Da vi havde været lidt i Kirken /: Bernt skulde give Degnen Offer :/ gik vi op paa Slottet og spillede Billard. F: Thueseng kom ogsaa herud. Fulgte dem til Byen i Aften. – //
d 18de Spadserede med Jomf: E. Bek og min Søster i Søndermarken i Formiddag. Saae Eugenie af Beaumarchais i Aften. Stykket er skjønt. Jomf: Astrup spillede fortræffeligt. Baleten: den forbedrede Forfører

d. 25. Kielsen kom ikke i Dag og vi bestilte derfor intet den Time. Vi regnede hos Hr. Linderup i Stæden for Geometrie. Hr. Svendsen forelæste os en Physisk Historie i den Tydske Time om en Naturkyndig ved Navn Faust hans Experimenter, hvorved han forvildede en Mand i Nürnberg og Forklaring over disse Experimenter. Historien har Hr. Svendsen oversat, og Forklaringerne har han selv giort. Den bliver trykt og solgt som en lille Nyeaarsgave til Nytaar. Prisen bliver omtr. 8 a 10ß. Jeg begyndte i Dag at skrive et Syngespil.
d. 26. Hr. Dichmann kom igien i Dag, og vi begyndte forfra i den danske Historie, der er ingen der skriver uden jeg. I Hr. Haslunds Time gik han noget bort, jeg skulde passe paa, at der ingen giorde Spectacler og gaa et Stykke Fransk igiennem med dem. Da vi skulde gaa i Dag gik Reemke i Gaarden og trak sin Overkiole paa. Hr. Mellerup, som altid blander sig i det som ikke kommer ham ved kom og sagde, at han ikke skulde giøre det, han kunde giøre det i Stuen. Jeg vendte mig hurtig om og sagde: Reemke har Du seet den nye Comedie : Han blander sig i alting, eller han har sin Næse allevegne. (Nu gav Magens sig til at fnise) Nei jeg har ikke sagde Reemke, har du, nei, men jeg skal dog see den engang, og dermed løb jeg min Vei. I Eftermiddag skulde vi ikke i Skole, da jeg havde spiist gik jeg ud paa Friderichsberg. Siden gik jeg op og skrev Udkastet af Syngespillet færdigt under Navn af Besøgelsen. Siden spillede jeg Puk med mine Forældre og Syster.
d. 29. Vi skrev Fransk hos Hr. Haslund i Dag. Jeg fik følgende Ord af Riber at udarbeide en Stiil af: Kirkestoel, Middelstand, Søm, Pandekage, Tobaksdaase, Retfærdighed.
I Aften skrev jeg Stiil, Peter bragte mig en Pakke, som Bernt havde givet Friderich til mig. Det var Critik over mine Comedier. Jeg fik at vide i Aften at Arveprindsesse Sophie Frideriche døde i Middags.
December.
d. 2. Jeg var heller ikke i Dag i Skolen, jeg var lidt nede hos Kammerforerens og laante 2 af Heibergs Comedier Hofsorgen c: Testamentet, og Indtoget. Jeg vilde gaa ind til Byen i Aften, men det blev saa mørkt. I Aften læste jeg for min Moder Comedierne.
d. 9. Jeg Haste og Bang fik Roes i Dag for Tydsk Ortographie af Hr. Svendsen. Vi fik de Prepositioner, som styrer Acusativ og et Vers hos Sander hvor alle disse Prepositioner er, saaledes:
D u r c h Dich ist die Welt mir schön, o h n e Dich würde ich sie hassen
F ü r Dich leb ich ganz allein, u m Dich wil ich gern erblassen.
G e g e n Dich soll kein Verläumter ungestraft sich jeh vergehen
W i d e r Dich kein Feind sich wafnen, ich wil Dir zu Seite stehn.
d. 12. Idag var jeg i Skolen igien. Vi skrev paa Tavlen, under Hr. Svendsen, jeg laante 1 Deel af Rabecks prosaiske Forsøg, af Selskabets Bibliotek.
d. 19. I Eftermiddag legede vi Krig nede i Haven, 1ste:og 2den Classe flunkede, og toge snart den ene, snart den anden af 3die og 4de Classe. Dog var det altsammen Spøg og vi slap dem strax igien. Nu vilde jeg engang tage Jansen i 3die Classe, men jeg kunde ikke faa ham afsted, nu fik jeg

Kommentarer

Trykt med udeladelser i Louis Bobé og Carl Dumreicher: Gemt og Glemt, bind II, Kbh. 1916, 170-71.

Emneord
Adam Oehlenschlägers dagbøger · Møntenheder i Danmark
Sidst opdateret 04.12.2015 Print