No. 568 af 604
Dokumentstatus
Andet dokument
Ophavsmand/nøgleperson Dato
Jens Carl Theodor Baggesen 20.4.1877
Original
Dokumentindhold

Jens Baggesens barnebarn, Jens Carl Theodor Baggesen, der på dette tidspunkt er en ældre mand bosat i Strassburg, har øjensynlig modtaget en forespørgsel vedrørende en tegning, der formodedes at have med digteren at gøre, og svarer nu den ikke identificerede spørger.

Svaret er ganske vist ikke udtømmende, idet brevskriveren ikke præcist kan verificere den pågældende tegning, men han formoder, at den er udført af hans farbror, digterens ældste søn Carl Baggesen. Samtidig rummer brevet en bekræftelse af, at brevskriverens far, i.e. digterens næstældste søn August Baggesen, i sin tid har overgivet alle faderens manuskripter til Det Kongelige Bibliotek.


                                                                                                                        Strassburg 20. April 77

                    I Anledning af Deres Høivelbaarenheds ærede Skrivelse af 17de d. undlader jeg ikke at meddele at, forsaavidt jeg kan formode, det omhandlede Billede hidrører fra, eller er tegnet af Carl Baggesen, Præst ved Berner Münster, ældste Søn af Jens Baggesen.
                    Samtlige Jens Baggesens Manuskripter, tydske saavelsom danske, har i sin Tid min Fader overgivet til det Kongelige Bibliothek i Kjøbenhavn og det enkelte, jeg har ihænde, henhører kun til J. B.s Privatcorrespondance, navnlig vedrørende Fanny Reybaz hans 2den Hustru og indeholder Intet af hans litteraire Virksomhed.

                                                                                Ærbødigst
                                                                                                    Baggesen.

Personer
August Baggesen · Jens Baggesen · Jens Carl Theodor Baggesen
Sidst opdateret 16.06.2023 Print