No. 275 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

28.12. [1811] [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er baseret på efterretningerne om Georg Köes’ død i 1811 i brevet.

Marie Aagaard
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek vil gerne vide, hvordan Marie Aagaard og søsteren Frederikke Brøndsted befinder sig efter budskabet om broren Georg Köes’ død. Kamma formoder, at Marie er mere rolig end Frederikke, fordi hun har sin mand og sin søn. Kamma opfordrer Marie til at skrive om deres tilstand.
Kamma har samme dag fået et brev fra J.P. Mynster, hvori han skriver, at han har mødt Marie og Frederikke i Køge.


Bakkehuset d. 28 :de Dec:

Kiæreste Maria!

Jeg kan ikke længere udholde den smertelig Uvished om, hvorledes I to stakkels, bedrøvede Søstre, bærer Eders tunge Skiæbne, og I maatte ogsaa troe underligt om mig, om jeg, af en utidig Skaansomhed, tøvede længer med at henvende mig til Eder selv, for at faae paalidelig Underretning om Eders Tilstand. Jeg skriver til Dig, fordi jeg formoder Dig roeligere, end Frederikke, hvis Smerte over en elsket Broders Død ikke kan være saa ublandet, som Din; Og desuden har Du ogsaa Din eiegode Holger, og Din vakre lille Dreng til Trøst i denne haarde Prøvelse, men den stakkels Frederikke staaer dog for Øieblikket mere ene. Gud maae trøste og styrke hende, og Eder begge, thi I kunne vel behøve det her, hvor al menneskelig er utilstrækkelig. – Er Du saaledes, at du kan taale det, saa ønskede jeg, at du i et Par Ord vilde give mig lidt Underretning om Eders Tilstand, hvis ikke, er kanskee Holger saa godt at giøre det. Jeg vilde ogsaa gierne vide, // lidt Beskeed om et Brev, Petersen talede om, som Frederikke skulde havt faaet fra Brøndsted nyelig, og om, hvor han nu er. Jeg fik i Dag et Brev fra Mynster, hvori han fortalte mig, at han havde været saa lykkelig at møde Eder i Kiøge, og at han havde henvendt sin Tale til den, han formodede maatte være Dig, men at han siden opdagede, at det maae have været Frederikke. Han var meget glad over, at Holger friede ham fra Grundtvig, som han havde faaet for meget af, og overalt syntes overalt meget godt om Holger. Dengang vare I endnu lykkelige og glade, og ventede vist en fornøielig Juulefest, og men Gud vilde det anderledes, og selv i Taarer maae I takke ham, at han har bevaret Eder fromme, rene, og uskyldige, saa at I nu med fuldeste Tillid kunne vende Eder til ham om Trøst.
Rahbek, som ærlig deeler Eders Smerte, hilser Dig og din Søster tusinde Gange. – Siig mig, om Du troer, jeg tør skrive til Frederikke, og hils Din gode Holger inderligt fra hans og

Din trofaste Veninde
K:M: Rahbek.

Har Du seet den stakkels, gode Caroline, og hvordan finder Du hende?

[På konvolutten:]
S:T:
Frue M: Aagaard.

Personer
Frederikke Brøndsted · P.O. Brøndsted · N.F.S. Grundtvig · Georg Köes · J.P. Mynster · Knud Lyne Rahbek · Caroline Suhr · Holger Halling Aagaard
Sidst opdateret 19.06.2014 Print