No. 300 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek april 1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er usikker, men er foretaget dels ud fra oplysningen om, at Wilhelmine og E.C. Werlauff er gift, dels ud fra Werlauffs svar 14.4. (Kornerup, 1952, 47), hvoraf fremgår, at han endnu ikke er flyttet. Da hans flytning til Vestervold 208 (nuværende Vester Voldgade 27) først fandt sted i april 1816, må brevet være skrevet før denne tid.

E.C. Werlauff
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek beder E.C. Werlauff give besked snarest, hvorvidt han vil tage sig af den unge Brandis, idet hun har lovet fru Brandis et svar i løbet af et par dage. Hun håber, at han og Wilhelmine vil tage sig af drengen både for deres egen og for forældrenes skyld.


Tirsdag Morgen. [april 1816].

Kiære Werlauff!

De maae endelig snart lade mig vide, om De vil, eller ei, tage Dem af min Løve-Unge, at jeg kan give Brandis bestemt Svar; thi han vil slet ikke foretage noget Andet med Drengen, før han veed, at De ikke vil have med ham at bestille. I Løverdags, da Fru Brandis var hos mig, lovede jeg hende afgiørende Svar, om et Par Dage; thi jeg havde vist tænkt, at jeg var kommen til Byen i Gaar, og saa vilde jeg selv talet med Dem. Nu skeete dette desværre ikke, og jeg tør ikke udsætte Sagen heller længer, da jeg har Løven paa Halsen af mig dagligen. Jeg beder Dem derfor herved, om et Ja eller Nei, hvormed jeg kan expedere disse Løver. Gid De kunde og vilde tage Drengen! Dette ønsker jeg naturligviis især for hans og Forældrenes Skyld; men jeg troer ogsaa, at burde forsikkre Dem, at De og Mine vist vilde faae Fornøielse af ham; thi det er virkelig en siælden rar Dreng.
Hils Mine tusinde Gange, og vær ikke vred at jeg giør Dem Uleilighed med denne Løve-Affaire.

Deres
hengivne K: M: Rahbek.

[På konvolutten:]
/S: T:/
H r Professor Werlauff. -

Kommentarer

Brevet er første gang trykt i Bjørn Kornerup: “Brevveksling mellem Camma Rahbek og E.C. Werlauff 1808-1818”, i: Frederiksberg gennem Tiderne, bind 4, 1952, 46

Personer
Henriette Wilhelmine Brandis · J.D. Brandis · Louis Brandis · Wilhelmine Werlauff
Sidst opdateret 19.06.2014 Print