No. 33 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek u.å. [1797-98] [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet må stamme fra Rahbekkerne forlovelsestid grundet den kærlige tone.

Kamma Rahbek
Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek beder Kamma udsætte sit besøg fra mandag til tirsdag, da han skal holde forelæsning over Niels Ebbesen mandag, men hun bestemmer. Han beder hende fortælle, hvordan hun og hendes mor har det, og han spiser kun hos Drewsen, hvis Kammas mor, Anna Louise Heger, kommer. Han vedlægger en bog, som han beder Kamma lægge i pakken til Strandmøllen.


Min inderlig elskede Pige!

Paa Mandag skal jeg fra tree til fiire læse over Niels Ebbesen, og det udsætter jeg usigelig nødig, da jeg maae være færdig med mit Collegium til Paaske, og der veed du – er ikke ret mange Mandage og Løverdage til. Overalt ønskede jeg ikke, at du skulde gaae for tidlig ud, at du ikke skal forqvakkle[?] dig igien. Midlertiid skee din Villie! jeg har, som du veed, ingen anden; hvorvel jeg, hvis det skal være, heller ønsker det Tiirsdag, end Mandag, saa meget meere, som jeg, hvis Aviserne komme til en ubeleilig Tiid, er, som du veed, om Mandagen saa skrækkelig generet.
Du kunde nok ellers med samme gode Leilighed ladt mig høre et Par Ord, hvorlunde du befandt dig, hvilke sagtens er en Hob vigtigere end Assessorens Dyreryg! jeg vil imidlertiid endnu antage, at du er vel.
Gid jeg torde antage det samme om din gode Moder! hils hende hiertelig fra mig; og siig hende, at hvis jeg skal spise hos hendes Broder, er det paa det udtrykkelige Vilkaar, at hun skal være der, og være vel.
Hoslagt er en Bog, som jeg skal bede dig lægge i Pakken til Strandmøllen og som Carl nok er saa god at flye Gerner[?]. Item et Stykke Papiir til T[…?]seddel, som gode Morbror vilde see for Glitningens Skyld. Forresten kunde du nok lade Søster Tante, om hun ikke vilde lade Else[?] laane mig den Deel af Florian, hvori to Stæder staaer paa 8 Dage. At du hilser alle, forstaaer sig selv.
Nu god Morgen! god[e] kiære Pige! god Morgen, og god Dag, og alt det gode, du giør mig nu mit heele Liv til!

Hilsen og inderlig Kiærlighed
Rahbek

[På konvolutten:]
Til
Jfr K M Heger.

Personer
Anna Louise Heger · Carl Heger
Sidst opdateret 13.03.2014 Print