No. 330 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek 20.4.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

If. Ordbog over det danske Sprog er dimmelugen ugen før påske. Påsken 1820 faldt imidlertid 30.3.-3.4. Spørgsmålet er derfor, hvorvidt dateringen 1820, der tilsyneladende er med Molbechs håndskrift, er korrekt. Derimod faldt påsken 1819,1822, 1824 og 1827 ugen før 20.4. I givet fald er det måske mest nærliggende at datere brevet til 1822 eller 1824, hvor Kamma Rahbek var mest virksom som æskemager.

Hanne Langberg
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek skriver til Hanne Langberg, at hun ikke forstår, hvordan Hanne understår sig i, at have fødselsdag i dimmelugen, ja på dimmeldagen. Kamma sender hende imidlertid sine lykønskninger og beder hende ikke forsmå nogle blomster og en lille æske, idet Kamma har skammet sig over, at Hanne endnu ikke har fået en. Hun beder hende hilse Molbech, som hun ofte tænker på.


[Tilføjet med anden håndskrift:] 1820
Bakkehuset d: 20 Apr:

Kiæreste Hanne!

Jeg begriber ikke hvor Du understaae Dig i, at høitideligholde Din Fødselsdag i Dimmel-Ugen, og det ovenikiøbet paa denne egentligste Dimmeldag, eller maaskee Du slet ikke høitideligholder den, men udsætter den til en passeligere Tid? eller maaskee jeg af lutter Dimmel – thi den har jeg fuldt op af i denne Tid – skiænker Dig en Fødselsdag, der ikke tilkommer Dig? Men hvorom Alting er, saa maae jeg dog nu paa denne Dag, som jeg har bestemt til Din Fødselsdag, lykønske Dig af mit ganske Hierte, og bede Dig ikke ikke forsmaae et Par Blomster af mine Drivhuse /: desværre ikke af de bedste; thi da Petersens i disse Dage har havt en stor og høist uventet Sorg, nænner jeg ikke at tale til Dem om Blomster:/ og et Par Frilandsblomster her af Haven. Tillige er jeg saa dristig at sende Dig en lille Æske af min Fusker Fabrik, som Du virkelig ikke maae beskue for nøie, da den er forfærdiget i stor Hastværk. Jeg har længe skammet mig over, at Du ikke endnu // har faaet noget af mit Æskemager-Arbeide; men deels har jeg ventet paa, at jeg ved Øvelse skulde blive mere duelig, og deels har jeg ogsaa havt nok at bestille med at skaffe mig alt det Arbeide af Halsen, som man uafladelig har bestilt hos mig, og to store Transporter, som er gaaede til Spanien og Tyskland.
Forsmaae nu ikke denne lille jammerlige Æske, som jeg i stor Hast og Uroe forfærdigede i Gaar, fordi de jeg havde færdig staaende forekom mig altfor ugrevelige.
Rahbek beder mig hilse og lykønske Dig tusinde Gange fra ham, og jeg omfavner Dig af mit ganske Hierte.

Din
hengivne K:M: Rahbek.

Vil Du hilse Molbech, at jeg i denne, som i enhver Vaar, tænker ofte paa ham, men at jeg dog ikke anseer det for Beviis paa stort Venskab, at han i denne Dimmel-Uge slaaer Haanden af mig, ligesom Grundtvig. Begge burde de dog betænke, at Lord min Sandten Repp riccamente min Sandten vestito er reist til Lordernes Land. Min Hilsen til alle Dine!

[På konvolutten:]
Til Hanne.

Emneord
Bakkehussproget · Æskemageri
Personer
N.F.S. Grundtvig · Christian Molbech · Knud Lyne Rahbek
Sidst opdateret 27.08.2017 Print