No. 309 af 584
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek ca. 1818 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er foretaget ud fra oplysningen om kransen til Sophie Ørsteds kiste, idet hun døde 9.2.1818.

Hanne Langberg
Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek beder Johanne Langberg lade sig vide, om hun tør henvende sig til hendes fader om et bidrag til en indsamling i anledning af madam Giemsøes sønners konfirmation. Madam Giemsøe er enke og vender og reparerer alt drenge- og herretøj. Både Jonas Collin og J.P. Mynster har givet bidrag, der er på 5 rdlr. Det samme har hun og Rahbek også selv givet.


[Efter 9.2.1818]

Kiæreste Hanne!

For Dig, som føler saa varmt for enhver goddædig Handling, tør jeg sikkert uden Frygt fremlægge min maaskee lidt dristige Beslutning, ud at ville udbede for Vedkommende lidt hielp hos Din, for alt Godt saa virksomme Fader, til Fremme for en saadan handling; og jeg tør vist vente af Dit Venskab, at Du ganske oprigtig fraraader mig, at henvende mig til Din Fader, ifald Du troer, han, plaget fra alle Kanter – som han sikkert er – vilde vredes over min Dristighed.
Sagen er denne: En Enke ved Navn Mad: Giemsøe, hvis Mand var Adjunct ved Roeskilde Skole, har nu i endeel Aar underholdt en talrig Familie blot ved Flid og Stræbsomhed, som ædle Menneskers Godhed undertiden er kommen til hielp. Men nu skal hun til Paaske have tre Søn-//ner til Confirmation /: eller i det Mindste 2 til Confirmation og een ud i Lære; thi ganske nøiagtig erindrer jeg ikke Omstændighederne:/ og vilde umuelig ved hendes daglige Fortieneste kunde tilveiebringe saameget, at hun, uden med sine at sulte ihiel, kunde faae Klæder til dem. Hun har derfor bedet hendes Velgiørere /: hvoriblandt jeg egentlig burde nævne min Broder først, da han er den første, der har skaffet hende Arbeide; men jeg vil dog – som mere anseelige – nævne Dig Etatsraad Collin – som især samler til denne nærværende Sag – og Præsten Mynster at skaffe sig lidt hielp, og man har ogsaa samlet en ganske net lille Sum; men da den endnu ikke er tilstrækkelig, maae man gaae til Fremmede, og iblandt mit store Bekiendtskab er iblandt alle de, der endnu ikke have ydet, Din Fader, og en anden ædeltænkende Mand, de eneste jeg skiøtter om at bede derom. 5 Rbd: er hvad man hidtil hos enhver har bedet om og ogsaa modtaget // og det have ogsaa vi – Rahbek og jeg – efter Collin[s] Anmodning givet; men naturligviis er dette Tal sat efter Deres Evne, som man snarest turde anmode derom, og da mange Bække smaa giør en stor Aa, bør man jo og være tilfreds dermed, skiøndt det i sig selv kun er lidet. Samme Mad: Giemsøe vender og reparerer alle Slags Mands og Drenge-Klæder for yderst billig Priis, og giør det overmaade godt.
[Vil] Du nu min kiære Hanne i en af Dagene lade mig vide, om det gaaer an at jeg tigger hos Din Fader, thi før, end jeg har Din Tilladelse, vil jeg ikke fordriste mig dertil. Maaskee at Din gode Fader engang paa hans Vandringer herud vilde giøre mig den Ære, at komme ind, at drikke en Kop Thee med mig, at jeg da mundtlig kunde foredrage ham mit Anliggende, og derved forskaane ham for en Skrivelse.

Med kiærligst hilsen til alle Dine

Din hengivne K:M:R:

Jeg fik i dette Øieblik en skriftlig Taksigelse fra de unge Piger, som jeg havde undet den Ære, at lægge Krandsen paa Fru Ørsteds Kiste.

[På konvolutten:]
S:T:
Frøken Hanne Langberg.

Personer
Jonas Collin · J.P. Mynster · Knud Lyne Rahbek · Sophie Ørsted
Sidst opdateret 19.06.2014 Print