No. 184 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Knud Lyne Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

15.11.1797 Kamma Rahbek [+]

Modtagersted

Nørregade, København

Original
Dokumentindhold

K.L. Rahbek benytter lejligheden til at skrive til Kamma, da Orms karl kommer ind til hende med en kattekilling samtidig med, at han henter vennen Carls kuffert. Rahbek har netop læst Tilskueren fra de foregående år og føler, hvor meget bedre han har det nu, end han dengang forventede at få det. Han håber blot, at han bestandig kunne se hende rask, men vil ellers vente med at tale om den slags, til de ses. Han er ikke sikker på, at Carl kan flytte ind på Bakkehuset i aften pga. Sveistrup.


Bakkehuset d 15 November 1797.

Hermed kommer Orms Karl kiørende med en Kattekilling til dig, og med en Vogn efter Karls Koffert. Han vil, som Adresse, have en Sæddel med sig, og jeg vil – siden vi dog ikke sees i Aften – i det mindste ikke saa aldeles egenlig – gierne nytte Leiligheden til at skrive dig et Par Ord til min gode Pige! uagtet jeg da sagtens ikke har store Ting at fortælle[.] Du maae nu i Gaar Aftes sige, hvad du vil, saa var den […?]dag, som i Gaar var den fiortende, forrige Aar den femtende og næstforrige Aar igien den syttende; og en lykkelig Dag for mig begge Gangene, saa vanskeligt det med den Gang var for Kiød og Blod at fatte. Jeg har i Dag, efter at have skrevet Tilskueren til i Morgen, læst de gamle Tilskuere igiennem fra de […?] Dage, og derved vel levende sat mig ind i, hvor umaadelig bedre jeg har det nu, end jeg nogensinde kunde vente at faae det. Ja min inderlige gode Camma! kun at jeg bestandig saae dig frisk, og vel tilmode; og ….. dog det er sandt; jeg kan allerede see dig see til Siden, og faae Øynene fulde af Vand over det foregaaende; det er altsaa raadeligt jeg ikke slaaer mere paa den Streng, men udsætter sligt til jeg mundtlig kan opvarte, hvad jeg mundtlig forstaae.
Hils Fader, Moder, Carl, Christiane fra

Din
Rahbek

Vil du ikke sige gode Carl fra mig, at jeg ikke er vis paa, han i Aften kan giøre sit Indtog paa Bakkehuset, da Sveistrup uden mit Vidende er gaaet til Byen, og jeg altsaa ikke har faaet ham advaret derom, i Følge hvilket een af os i Nat let kunde komme til at staae op før.

[På konvolutten:]
Jomfrue
K.M. Heger
til Hænde
i No 51-52
paa Nørregade

hermed en Kattekilling
i en Pose

Emneord
Den danske Tilskuer
Personer
Anna Louise Heger · Carl Heger · Hans Heger · Christiane Oehlenschläger · Johannes Orm · Kamma Rahbek · Knud Lyne Rahbek · Hans Sveistrup
Sidst opdateret 02.12.2014 Print