No. 261 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Joachim Conrad Oehlenschläger [+]

Afsendersted

Frederiksberg

20.5.1809 Adam Oehlenschläger
Dokumentindhold

J.C. Oehlenschläger skriver til Adam Oehlenschläger, at han blev beroliget, da han så, at sønnens forsikring om, at alt var stod vel til. J.C. Oehlenschläger selv har det godt, glæder sig over sit gode helbred og at sønnen gør familiens navn uforglemmeligt. Han har sendt svaret på Adams sidste brev til Sophie og A.S. Ørsted.


Fridericksberg d 20 de Maj 1809.

Kiæreste beste Søn!

Hvormeget mit Fader-Hierte blev beroliget kan du vel forestille dig, da jeg saae Forsikring om dit Vel bekräftet med din egen Haand, thi mange har været saae Delicat at spørge mig, om det var sand, at du var Druknet i Lava Strømmen, ieg svarte, om di ikke viste, om det var skeed i Island eller i Italien, thi Alladins Aand, kunne have taget ham i Nakken, og hvaft [sic] sit Spil med Knegten, men det viste di ikke, og saa blev vi eens i Meningen, at Vi troede det var Løgn. – Gode Adam! din Fader lever saavel, som // det lader sig tænke om en Lykkelig Mand, af disse Grunde: Et god Helbreed med roelig Sind, som udspiirer af fornøden udkomme, ælsket af sin Konge og sine Forresatte, og overøst med Hiertens Glæde af sine 2 de Børn; thi Sophie er inu altiid den gode Datter og Søster, og besidter nu fuldkommen Helbreed, og Du med dine Ørne Vinger giør dit Familie Nauvn uforglemmelig, O! hvor skiønt skinner min Aftens Soel! og O Gud! hvormed har ieg Usling fortiend, saae megen Lyksalighed, disse Tanker siger ieg dig med // Inderlig rørt Hierte og med Glædens Taare blændet Øye, og inu gode Adam har ieg det sikkere Haab til min Gud, at see dig, at omfauvne dig, og trykke dig til mit Bryst førend ieg Døer. – Din Moders og Beste Moders Grave er en Liden Grøn Høy siret med et Blomster Træe, og ieg taler tiid med Dem. –
Alting staaer og Gaaer ellers ved det gl: her paa Bierget; undtagen at den Onde Demon inu ikke tillader, at see min saae høyt ældske Konge og Dronninge hos mig om Sommeren.
Mit Svar paa dit siste Brev sendte ieg under 29 de Julj 1807 til dig tillige fra Sophia // og Anders, hvilke 3 de Breve mig igen for en Maanets Tiid siden blev tilbage send fra Paris. – nu
har du da bekommet et Lille men dog anstændelig Brev fra din Fader, at ieg har heele Skiepper og Sæke fuld Hilsen til dig fra alle dine Bekienter, kan du vel forestille dig, men fra Søster og Svoger først og sist. – See nu til at du kommer got hiem min gode Dreng, og fald mig ikke i Lava. – Hvad ieg i øverigt kand sige om dit her saa got antagede Arbeide m: v: vil nok dine øverige Venner skriive dig, Gud den Almægtige Velsigne og Bevare dig fremdeeles det ønskes af Din

kiære Fader
J. C. Øhlenschläger.

Kommentarer

Trykt i Louis Bobé og Carl Dumreicher (udg.): Gemt og Glemt II, Kbh. 1916, 234-35 samt H.A. Paludan, Daniels Preisz og Morten Borup (udg.): Breve fra og til Adam Oehlenschläger III, Kbh. 1945, 266-67.

Personer
Adam Oehlenschläger · Anders Sandøe Ørsted · Sophie Ørsted
Sidst opdateret 17.11.2015 Print