No. 354 af 604
Dokumentstatus
Brev
Afsender Dato Modtager
Kamma Rahbek [+]

Afsendersted

Bakkehuset, Frederiksberg

ca. 1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er skrevet 1. påskedag. Kamma nævner at have skrevet i Hvidts stambog d. 2. april. Den unge Hvidt har for alvor sin gang i Bakkehuset i den sidste halvdel af 1820’erne, hvor han bliver forlovet med Kammas niece Charlotte Oehlenschläger – ikke helt uden Kammas medvirken. Både i 1827 og 1828 ligger påsken efter 2. april.

Edvard Hvidt [+]

Modtagersted

København

Original
Dokumentindhold

Kamma Rahbek sender i hast Edvard Hvidt et par ord sammen med brevet til hans moder. Hun har endvidere skrevet et blad til hans stambog, hvis patriotiske holdning, Kamma håber, vil røre ham og bøde på hendes tidligere udtalelser om danskere og patriotisme.


Første Paaskedags Morgen

Kiereste Kronprinds!

I største Hast, og i en ret ynkelig Tilstand, maae jeg dog skrive et Par Ord til Dig, thi saaledes, mirr nichts, dir nichts, at sende Dig Brevet til Din Moder er dog alt for galt. Ogsaa har jeg dog det at minde Dig, at jeg paa Danmarks Hædersdag (d: 2 April) i patriotisk Begeistring tog en nautisk c: Per Wegnersk Pen, og med den tilsmurte et Blad i Din Stambog, og derpaa overgav den til Rahbek, der har lovet, at Du snart skal faae den. Jeg haaber, at min ved denne Leilighed udviiste Patriotisme vil røre Dig, og bøde lidt paa saadanne forargelige Taler af mig, som for Ex: da jeg sagde, at Danske nok kunde være Engle, naar de vare blevne danske par hazard, som Du og jeg og andre slige fortreffelige Mennesker.
Stine vil nu afsted, altsaa maae jeg slutte dette Smøreri bedende Dig venligst undskylde det. Hos Din velsignede Moder maae Du ogsaa undskylde mig paa bedste Maade.

Din hengivne K.M. Rahbek

Kommentarer

Kamma Rahbek refererer ved at omtale ‘Peder Wegner’ (pseudonym for A. Boye) til Oehlenschläger-Baggesen-fejden, som stort set alle i det litterære miljø var involveret i til ca. 1820. Baggesen, som var kosmopolit og ofte skrev på tysk er netop død året før, og måske ligger der en efterrationalisering i Kammas ironiske tone: At modtand mod det udanske kan forveksles med fædrelandskærlighed, og at Baggesen måske blev hårdere dømt, fordi han var europæisk i sit sindelag. Kamma havde i øvrigt selv taget del i kritikken af Baggesen, til dels som svar på hans angreb på Knud Rahbek og svogeren, Adam Oehlenschläger.

Emneord
Bakkehussproget · Stambøger
Personer
Jens Baggesen · A.E. Boye · Stine Nielsdatter Olsen · Charlotte Oehlenschläger
Sidst opdateret 10.03.2014 Print